چالش های جهان

چالش های جهان

چالش های جهان سال سوم بهار 1396 شماره 1 (پیاپی 9)

مقالات

۱.

جهانی شدن و تحول مفهوم تروریسم

تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۳۹۶
تروریسم، یکی از پراستفاده ترین مفاهیم در محاورات و نوشتارهای سیاسی و بین المللی دوران معاصر است که امروزه ماهیت خطرهایی که امنیت کشورها را تهدید می کند، متحول ساخته است. تهدیدهای امنیتی در عصر جهانی شدن، غالباً از بازیگران غیردولتی (فراملّی یا فروملّی) برمی خیزد و به همین دلیل، تروریسم عصر جهانی شدن بیش از دوران قبل، تروریسم اطلاعاتی و مجازی است. بر این مبنا، هدف این نوشتار بررسی رابطة میان تروریسم و عملیات تروریستی و جهانی شدن و عوامل آن است. درنتیجه، پرسش اصلی ما در این نوشتار، این است که جهانی شدن، چه تأثیری بر تحول مفهوم تروریسم و شکل گیری انواع جدید این پدیده، همانند تروریسم پست مدرن و سایبرتروریست داشته است؟ یافته های تحقیق بیانگر این است که در عصر جهانی شدن و فناوری اطلاعات، ارتباط تنگاتنگی بین جهانی شدن و توسعة ارتباطات و الزامات آن با تحول در تروریسم و اقدامات تروریستی وجود دارد؛ در نتیجه گسترش سریع فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی همراه با پدیدة جهانی شدن، در پیدایش گونه های جدید تروریسم، یعنی تروریسم جدید و سایبری نقش انکارناپذیری ایفا کرده و باعث ایجاد تحول در مفهوم تروریسم شده است.
۲.

بررسی چالش های تأمین مالی در شهرداری ها در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۳۷
هدف این پژوهش، بررسی چالش های تأمین مالی در شهرداری ها در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. یکی از چالش های اساسی حوزه مدیریت شهری، تأمین منابع مالی و پولی است و ناپایدار بودن بخشی از درآمدهای شهرداری ها از یک سو و کاهش وابستگی درآمدهای شهرداری ها به دولت و تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه افزایش جمعیت و مهاجرت، از سوی دیگر شرایط را برای مدیریت شهری دشوارتر کرده است. تخصیص منابع برای تأمین منابع مالی پروژه های اولویت دار شهری از اقداماتی است که در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مؤثر خواهد بود؛ زیرا در این صورت از انجام پروژه های فاقد اولویت جلوگیری می شود و منابع به سمت پروژه های اولویت دار می رود. چنین رویکردی سبب می شود که خواب سرمایه و به عبارتی هزینه هایی که بر یک پروژه تحمیل می شود، کاهش یابد. این مقاله با هدف بررسی چالش های تأمین مالی در شهرداری ها در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی پس از بیان تعاریف، اهمیت و ضرورت تأمین مالی در شهرداری ها، به مرور پیشینه تحقیق پرداخته است. در پایان، منابع تأمین درآمدهای شهرداری ها و الگوهای نوین تأمین مالی در شهرداری ها معرفی شده است.
۳.

ارزیابی مهارت های ارتباطی مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در توسعة فعالیت های فرهنگی در سطح بین الملل

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۹۲
در این تحقیق در راستای بررسی رابطة مهارت های ارتباطی مدیران و توسعة فعالیت های فرهنگی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ضمن بررسی نظرهای کارکنان و مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، از دیدگاه های ارائه شده از سوی آن ها، استفاده شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمّی و از نظر نحوة گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیة کارکنان و مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستند که تعداد آن ها حدوداً 600 نفر است که با توجه به ضوابط نمونه گیری تعداد 234 نفر به عنوان نمونة تحقیق انتخاب شده اند. در مرحلة بعد بر اساس مدل مفهومی پژوهش، سؤالات و فرضیه های پژوهش، با استفاده از پرسشنامة محقق ساخته، گویه های استخراجِ شده در نمونة آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیرهای اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، برای بررسی فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و تحلیل عاملی استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق می توان گفت ارتباط معنا داری بین مهارت های ارتباطی مدیران و ابعاد توسعة فعالیت های فرهنگی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وجود دارد. با توجه به مقدار مثبت ضریب همبستگی می توان گفت بین مهارت های ارتباطی مدیران و ابعاد توسعة فعالیت های فرهنگی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همبستگی مثبت وجود دارد؛ به عبارتی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش پیدا می کند.
۴.

ارزیابی عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری در رسانة ملی

تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۴۳
زمینه: خلاقیت و نوآوری مفهومی جامع و کلی است که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها، همواره مدنظر متصدیان اقتصاد و دولتمردان بوده است. هدف: این تحقیق به دنبال ارزیابی عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری در رسانة ملی است. روش پژوهش: به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از روش پیمایش استفاده شده است. فن جمع آوری داده ها، پرسشنامه سازمان یافته است. جامعة آماری مورد مطالعه در این پژوهش کارشناسان و مدیران رسانة ملی می باشند. برای تعیین اندازه نمونه پرسشنامه طراحی شده را بین 15 نفر از مخاطبان جامعه مورد مطالعه توزیع کردیم. انحراف استاندارد محاسبه 349/0 گردید و سپس بر اساس آن به محاسبه تعیین اندازه جامعه نمونه با احتمال خطا 5 درصد پرداختیم. نتیجه اینکه اگر بخواهیم نظر جامعة نمونه بیانگر نظر جامعة اصلی باشد، باید 250 پرسشنامه بین مخاطبان توزیع گردد. برای اطمینان خاطر 260 پرسشنامه توزیع گردید که اطلاعات 246 نفر از پرسشنامه های جمع آوری شده قابل استفاده بوده است. در این تحقیق داده های حاصل از گردآوری پرسشنامه ها به دو طریق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند: در مرحلة نخست داده ها به شیوة آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته که در این قسمت از طریق جداول، اشکال و نمودارها و... به توصیف آن ها پرداخته شده و در مرحلة دیگر به روش تحقیق همبستگی، از طریق آزمون های آماری مناسب نقش عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری در رسانة ملی مورد بررسی قرار گرفته شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که اهداف مطرح شده در پژوهش مزبور مبنی بر «شناسایی تأثیر عوامل (مدیریت و ساختار ارگانیکی سازمان و تشویق کردن و دادن پاداش به افراد خلاق و نوآور و ایجاد زمینه مشارکت کارکنان) بر ارتقای خلاقیت و نوآوری در رسانة ملی» تا حد امکان محقق گردیده است. نتیجه گیری: با توجه به داده های تحقیق بین عوامل (مدیریت و ساختار ارگانیکی سازمان و تشویق کردن و دادن پاداش به افراد خلاق و نوآور و ایجاد زمینه مشارکت کارکنان) و ارتقای خلاقیت و نوآوری در رسانة ملی رابطة خیلی ضعیفی وجود دارد.
۵.

حکومت داری و حکمرانی خوب

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۵۶
ظهور مفاهیمی از جمله حکومت داری خوب، بیانگر نقش در حال تغییر حکومت ها در اداره جوامع و تغییر نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است. تا قبل از 1990 عموماً «حکمرانی» مترادف با «حکومت» در مفهوم «governance» در نظر گرفته می شد. جدایی بین این دو مفهوم زمانی اتفاق افتاد که حکومت، به عنوان سازمانی جدا از شهروندان و نه به عنوان یک فرآیند مورد توجه قرار گرفت؛ بنابراین، حکمرانی اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری برای مدیریت امور کشور در همه سطوح است. امروزه حکومت داری به معنی فرایندی است که به واسطه آن مؤسسات دولتی به اداره امور عمومی می پردازند، منابع عمومی را مدیریت کرده و از حقوق افراد جامعه حمایت می کنند. مشارکت، قانون مداری، شفافیت، پاسخگویی، توجه به خرد جمعی، اثربخشی و کارایی، مسئولیت مالی، برابری، دیدگاه راهبردی و اصلاح مدیریت دولتی مجموعه ویژگی های حکومت داری خوب را تشکیل می دهند. ظهور مفاهیمی از جمله حکومت داری خوب، بیانگر نقش در حال تغییر حکومت ها در اداره جوامع و تغییر نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است. مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری، توجه به آرای عمومی و توافق جمعی (اجماع)، برابری، اثربخشی و کارایی و چشم انداز راهبردی را از ویژگی های حکومت مدار خوب می دانند. حکمرانی خوب به عنوان ارائة خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف گردیده است؛ بنابراین، به لحاظ عملی، ایده حکمرانی خوب حاکی از اهمیت قائل شدن برای دولت به عنوان موتور توسعه است. ما در این مقاله مفاهیم پارادایم دولت و پارادایم حکمرانی، دلایل توجه به پارادایم حکمرانی، پارادایم حکمرانی و تحول مفهوم حکومت داری، حکومت داری خوب، ویژگی های حکومت داری خوب، جهانی شدن و حکومت داری خوب و ویژگی های حکمرانی خوب بررسی خواهد شد.