اکرم اکبریان

اکرم اکبریان

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال با تأکید بر سرمایه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه انسانی تحلیل مضمون مقام معظم رهبری تولید اشتغال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 833 تعداد دانلود : 996
امروزه به کارگیری سرمایه انسانی به دلیل ورود به عرصه های اقتصادی و حل مشکلات معیشتی از دغدغه های اساسی است. از این منظر مقام معظم رهبری به طور مکرر براشتغال سرمایه انسانی و بالطبع رونق صنایع تولیدی تأکید ویژه داشته اند. این پژوهش با رویکرد کیفی با روش تحلیل مضمون به استخراج مؤلفه های مؤثر بر به کارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال از دیدگاه مقام معظم رهبری می پردازد. محیط پژوهش شامل کلیه بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال در سال های 1397-1378 می باشد که از وبگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای و نرم افزار حدیث ولایت استخراج شد و نمونه گیری تا اشباع اطلاعات ادامه یافت که 414 کد استخراج گردید و با کمک نرم افزار MAXQDA12 مورد تحلیل و دسته بندی قرار گرفت. با تحلیل بیانات درنهایت مؤلفه های استخراج شده به صورت نشانه (زیرکد فرعی)، مفهوم (کد فرعی) و مقوله (کد اصلی) عنوان شدند. سپس مفاهیم در سه مقوله اهمیت، شیوه و نتایج به کارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال دسته بندی شد. نتیجه پژوهش نشان داد در زمینه شیوه به کارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال لازم است که بیشترین توجه دولت و مسئولین و آحاد مردم بررونق تولیدات باشد و برای رونق دادن به تولیدات مهم ترین کاری که می تواند صورت گیرد جلوگیری از واردات و قاچاق و قوام بخشی به تولید ملی است، تا بدین صورت مهم ترین نتیجه مطلوب از دیدگاه مقام معظم رهبری که اشتغال زایی و کاهش بی کاری قشرجوان است عملی شود.
۲.

بررسی رابطه علی بین سکوت در سازمان های فرهنگی شهر اصفهان و رفتار شهروندی با نقش میانجی تعهد سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سکوت سازمانی رفتار شهروندی تعهد سازمانی سازمان های فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 92 تعداد دانلود : 466
مقدمه و هدف پژوهش: این تحقیق با هدف بررسى نقش میانجی تعهد سازمانی بر رابطه علی سکوت سازمانی در سازمانهای فرهنگی شهر اصفهان و رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. روش پژوهش: این تحقیق کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشى است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان سازمان های فرهنگی اصفهان است. 120پرسشنامه معتبر به دست آمده با کمک نرم افزار SPSS 21 و لیزرل 5/8 با استفاده از الگوی مدل معادلات ساختاری و ضریب رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفت. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که مقدار آماره t برای بررسی رابطه علی بین کلیه متغیرها از جمله متغیرهای اصلی تحقیق از جمله سکوت سازمانی با تعهد سازمانی، تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی وسکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی از 96/1 بیشتر (05/0 >P) و در نتیجه معنی دار است. نتیجه گیری: سکوت سازمانی بر تعهد سازمانی، تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معنی داری دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که سکوت از طریق تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارد و متغیرتعهد سازمانی می تواند نقش متغیر میانجی را داشته باشد.
۳.

تأملی بر جهانی شدن و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 313 تعداد دانلود : 482
از آنجا که در رابطه با پدیده جهانی شدن رویکردهای متفاوتی وجود دارد، نگاههای گوناگونی در تحلیل و تبیین پدیده ها پیش رویمان می گشاید.به هر تقدیر با هر رویکردی که به این مقوله نگریسته شود فرصت ها و چالش های حاصل از آن را نمی توان انکار کرد. دین، خانواده، هویت در بستر تعاملات جهانی قرار گرفته است. یکی از اساسی ترین موضوعات اثرگذار در این بستر جهانی که می تواند هم به عنوان مساله ای چالش زا و هم تعدیل کننده مورد بررسی قرار گیرد، موضوع مصرف کالاهای فرهنگی است که پیامدهای بیشماری بر بدنه فرهنگ بر جای می گذارد و نیز متاثر از آن می گردد. این مقاله در صدد بررسی تهدیدات حاصل از تسلط فرهنگ بیگانه و فرصت هایی است که برای عرضه کالاها و خدمات فرهنگیدر سطح جهانی محیا شده می باشد و نیز چالش های پیش روی جامعه برای حضور حداکثری در عرصه جهانی.
۴.

بررسی رابطه میان عوامل اجتماعی- فرهنگی و ارتکاب به جرم در بین مراجعه کنندگان به مراجع قضایی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم ارتکاب به جرم خانواده آداب و رسوم آموزش و پرورش دوستان و همالان و آموزه های دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 300 تعداد دانلود : 145
زمینه و هدف: جرم، فعل یا ترک فعلی است که بر خلاف اخلاق حسنه و نظم اخلاقی انجام می شود، اما باید توجه داشت که شرط اصلی در تحقق جرم، فقط ارتکاب عمل بر خلاف نظم اخلاقی و نظم اجتماعی نیست، بلکه یک پدیده جزایی، عمل ضد اجتماعی است که در قانون جزا برای آن مجازات پیش بینی شده است. در این پژوهش رابطه عوامل خانواده، آداب و رسوم، آموزش و پرورش، دوستان و همالان و آموزه های دینی با ارتکاب جرم در پنج فرضیه بررسی شد. روش شناسی: روش پژوهش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه مراجعه کنندگان به شعب شورای حل اختلاف شهر اصفهان طی شش ماه (شامل 2000 نفر) می باشد. 220 نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان جامعه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از دو پرسش نامه به منظور بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی در ارتکاب جرم و میزان ارتکاب جرم استفاده شد که پایایی هر دو پرسش نامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب به میزان 84/0 و 99/0 محاسبه برآورد گردید. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که هر یک از عوامل؛ اجتماعی- فرهنگی، خانواده، آداب و رسوم، آموزش و پرورش، دوستان و همالان و آموزه های دینی در سطح 05/0>p رابطه معناداری را با ارتکاب جرم نشان می دهد.
۵.

یادگیری های پنهان دانشجویان در تعامل با اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینترنت نمادها ارزش ها تغییرات فرهنگی هنجارها تجربه زیسته یادگیری پنهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 442 تعداد دانلود : 905
هدف پژوهش حاضر تبیین تجارب یادگیری پنهان دانشجویان در جریان استفاده از اینترنت است. روش پژوهش کیفی، از نوع پدیدارشناسی است. شرکت کنندگان در پژوهش 14 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان) بودند که با روش نمونه گیری مطلوب انتخاب گردیدند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری و با بکارگیری روش 7 مرحله ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از مجموع یافته های این پژوهش بعد از حذف کدهای مشترک 236 کد مفهومی که بیانگر تجارب مشارکت کنندگان در پژوهش بود استخراج گردید. این مفاهیم در سه دسته اصلی: 1- یادگیری هنجارهای جدید 2- یادگیری ارزش های جدید و 3- یادگیری نمادهای کلامی جدید و نیز شش دسته فرعی: 1- افکار و عقاید جدید 2-تخلف از قوانین و مقررات 3- اخذ شیوه های جدید زندگی و فعالیت های اجتماعی 4- اخذ هویت جدید 5- جایگزینی لغات انگلیسی به جای فارسی 6- عاریه گرفتن اصطلاحات اینترنتی در محاوره های روزمره مورد توجه قرار گرفتند. یافته ها نشان داد دانشجویان در جریان تعامل با اینترنت تجارب یادگیری زیادی را کسب کرده اند که در هنجارها، عقاید، باورها، اخلاق و نمادهای کلامی آن ها تاثیر زیادی داشته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان