اکرم اکبریان

اکرم اکبریان

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال با تأکید بر سرمایه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۱
امروزه به کارگیری سرمایه انسانی به دلیل ورود به عرصه های اقتصادی و حل مشکلات معیشتی از دغدغه های اساسی است. از این منظر مقام معظم رهبری به طور مکرر براشتغال سرمایه انسانی و بالطبع رونق صنایع تولیدی تأکید ویژه داشته اند. این پژوهش با رویکرد کیفی با روش تحلیل مضمون به استخراج مؤلفه های مؤثر بر به کارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال از دیدگاه مقام معظم رهبری می پردازد. محیط پژوهش شامل کلیه بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال در سال های 1397-1378 می باشد که از وبگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای و نرم افزار حدیث ولایت استخراج شد و نمونه گیری تا اشباع اطلاعات ادامه یافت که 414 کد استخراج گردید و با کمک نرم افزار MAXQDA12 مورد تحلیل و دسته بندی قرار گرفت. با تحلیل بیانات درنهایت مؤلفه های استخراج شده به صورت نشانه (زیرکد فرعی)، مفهوم (کد فرعی) و مقوله (کد اصلی) عنوان شدند. سپس مفاهیم در سه مقوله اهمیت، شیوه و نتایج به کارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال دسته بندی شد. نتیجه پژوهش نشان داد در زمینه شیوه به کارگیری سرمایه انسانی در تولید و اشتغال لازم است که بیشترین توجه دولت و مسئولین و آحاد مردم بررونق تولیدات باشد و برای رونق دادن به تولیدات مهم ترین کاری که می تواند صورت گیرد جلوگیری از واردات و قاچاق و قوام بخشی به تولید ملی است، تا بدین صورت مهم ترین نتیجه مطلوب از دیدگاه مقام معظم رهبری که اشتغال زایی و کاهش بی کاری قشرجوان است عملی شود.
۲.

تأملی بر جهانی شدن و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی

تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
از آنجا که در رابطه با پدیده جهانی شدن رویکردهای متفاوتی وجود دارد، نگاههای گوناگونی در تحلیل و تبیین پدیده ها پیش رویمان می گشاید.به هر تقدیر با هر رویکردی که به این مقوله نگریسته شود فرصت ها و چالش های حاصل از آن را نمی توان انکار کرد. دین، خانواده، هویت در بستر تعاملات جهانی قرار گرفته است. یکی از اساسی ترین موضوعات اثرگذار در این بستر جهانی که می تواند هم به عنوان مساله ای چالش زا و هم تعدیل کننده مورد بررسی قرار گیرد، موضوع مصرف کالاهای فرهنگی است که پیامدهای بیشماری بر بدنه فرهنگ بر جای می گذارد و نیز متاثر از آن می گردد. این مقاله در صدد بررسی تهدیدات حاصل از تسلط فرهنگ بیگانه و فرصت هایی است که برای عرضه کالاها و خدمات فرهنگیدر سطح جهانی محیا شده می باشد و نیز چالش های پیش روی جامعه برای حضور حداکثری در عرصه جهانی.
۳.

بررسی رابطه میان عوامل اجتماعی- فرهنگی و ارتکاب به جرم در بین مراجعه کنندگان به مراجع قضایی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
زمینه و هدف: جرم، فعل یا ترک فعلی است که بر خلاف اخلاق حسنه و نظم اخلاقی انجام می شود، اما باید توجه داشت که شرط اصلی در تحقق جرم، فقط ارتکاب عمل بر خلاف نظم اخلاقی و نظم اجتماعی نیست، بلکه یک پدیده جزایی، عمل ضد اجتماعی است که در قانون جزا برای آن مجازات پیش بینی شده است. در این پژوهش رابطه عوامل خانواده، آداب و رسوم، آموزش و پرورش، دوستان و همالان و آموزه های دینی با ارتکاب جرم در پنج فرضیه بررسی شد. روش شناسی: روش پژوهش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه مراجعه کنندگان به شعب شورای حل اختلاف شهر اصفهان طی شش ماه (شامل 2000 نفر) می باشد. 220 نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان جامعه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از دو پرسش نامه به منظور بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی در ارتکاب جرم و میزان ارتکاب جرم استفاده شد که پایایی هر دو پرسش نامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب به میزان 84/0 و 99/0 محاسبه برآورد گردید. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که هر یک از عوامل؛ اجتماعی- فرهنگی، خانواده، آداب و رسوم، آموزش و پرورش، دوستان و همالان و آموزه های دینی در سطح 05/0>p رابطه معناداری را با ارتکاب جرم نشان می دهد.
۴.

یادگیری های پنهان دانشجویان در تعامل با اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینترنت نمادها ارزش ها تغییرات فرهنگی هنجارها تجربه زیسته یادگیری پنهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۵۳
هدف پژوهش حاضر تبیین تجارب یادگیری پنهان دانشجویان در جریان استفاده از اینترنت است. روش پژوهش کیفی، از نوع پدیدارشناسی است. شرکت کنندگان در پژوهش 14 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان) بودند که با روش نمونه گیری مطلوب انتخاب گردیدند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری و با بکارگیری روش 7 مرحله ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از مجموع یافته های این پژوهش بعد از حذف کدهای مشترک 236 کد مفهومی که بیانگر تجارب مشارکت کنندگان در پژوهش بود استخراج گردید. این مفاهیم در سه دسته اصلی: 1- یادگیری هنجارهای جدید 2- یادگیری ارزش های جدید و 3- یادگیری نمادهای کلامی جدید و نیز شش دسته فرعی: 1- افکار و عقاید جدید 2-تخلف از قوانین و مقررات 3- اخذ شیوه های جدید زندگی و فعالیت های اجتماعی 4- اخذ هویت جدید 5- جایگزینی لغات انگلیسی به جای فارسی 6- عاریه گرفتن اصطلاحات اینترنتی در محاوره های روزمره مورد توجه قرار گرفتند. یافته ها نشان داد دانشجویان در جریان تعامل با اینترنت تجارب یادگیری زیادی را کسب کرده اند که در هنجارها، عقاید، باورها، اخلاق و نمادهای کلامی آن ها تاثیر زیادی داشته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان