ویژه نامه نامه فرهنگستان - ادبیات انقلاب اسلامی

ویژه نامه نامه فرهنگستان - ادبیات انقلاب اسلامی

ویژه نامه نامه فرهنگستان (ادبیات انقلاب اسلامی) دوره دوم زمستان 1395 شماره 1 (پیاپی 3) (مقاله علمی وزارت علوم)

یادداشت ها

مقالات

۱.

نقش الگوها و پدیدارهای ذهنی در تکوین «روایت» خاطرات جنگ در سه خاطره نوشت بابانظر، یکی از این روزها به بلوغ رسیدم، و چزابه(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

نمودهای گفتمانی طنز در شهر شفیعی کدکنی در مبارزه با استبداد پهلوی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تحلیل عنصر زمان در رمان دوشنبه های آبی ماه(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بازنمایی وقایع دفاع مقدّس در داستان های کودکان و نوجوانان با استفاده از ظرفیت های داستان مصور (کمیک استریپ)(مقاله علمی وزارت علوم)