ویژه نامه نامه فرهنگستان - ادبیات انقلاب اسلامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

ویژه نامه نامه فرهنگستان - ادبیات انقلاب اسلامی (نشریه علمی وزارت علوم)


صاحب امتیاز: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

مدیر مسئول: غلامعلی حداد عادل

سردبیر: احمد سمیعی (گیلانی)

مدیر داخلی: جعفر شجاع کیهانی

هیات تحریریه: محمدرضا ترکی، غلامعلی حداد عادل، محمد دبیرمقدم، حسن رضائی باغ بیدی، احمد سمیعی (گیلانی)، علی اشرف صادقی، کامران فانی، ابوالحسن نجفی، محمدرضا نصیری.

نشانی: تهران، بزرگراه حقانی، بعد از ایستگاه مترو، مجموعه فرهنگستانها، فرهنگستان زبان و ادب فارسی - کد پستی: 1538633211 صندوق پستی: 6394-15875

تلفن :48-88642339 فکس: 88642500

نشانی الکترونیک: http://www.persianacademy.ir/fa/vn.aspx

پست الکترونی: revoluture@persianacademy.ir


آرشیو نشریه: