اقتصاد و توسعه کشاورزی

اقتصاد و توسعه کشاورزی

اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد 28 پاییز 1393 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر پذیرش تکنولوژی های نوین خاک ورزی حفاظتی در منطقه داراب (کاربرد مدل لاجیت چند گزینه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مدل یابی معادله ساختاری رضایت شغلی آموزشگران هنرستان¬های کشاورزی استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی عوامل منتخب مؤثر بر آلودگی محیط زیست با تأکید بر آزادسازی تجاری در کشورهای مختلف جهان (مطالعه موردی انتشار Co2)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مقایسه تحلیلی وضعیت تولید و تجارت پسته در ایران و آمریکا و تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی وجوه متمایز کننده گرایش شهروندان کرجی به خرید از بازار میوه و تره¬بار و بازارهای موازی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

کنترل ناپارامتریک غیرخطی شوک های بهره وری در برآورد تابع تولید کشاورزی استان های برگزیده ایران (مطالعه موردی: برآورد تابع تولید گندم آبی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی عوامل مؤثر بر سهم بازار، مطالعه موردی صنایع بزرگ مواد غذایی و آشامیدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

سنجش کشش تغییرات حدسی در ساختار انحصار چندجانبه براساس رویکرد ایواتا (مطالعه صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

بررسی اثر تغییرات پایه پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی: رویکرد الگوی خودرگرسیو برداری بیزین (BVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

بررسی اثرات رفاهی ناشی از تغییراقلیم بر روی محصول گندم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶