اقتصاد و توسعه کشاورزی - نشریه علمی (وزارت علوم)

اقتصاد و توسعه کشاورزی (نشریه علمی وزارت علوم)


اقتصادی


 

درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: دکتر ولی زاده

سردبیر: دکتر شاهنوشی

فکس: 05118787430

وب سایت:  http://jm.um.ac.ir

پست الکترونیک:   jead2@um.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱