پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران

پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران

پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران سال دوم پاییز و زمستان 1392 شماره 1 (پیاپی 3) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

جایگاه بیهق در تاریخ نگاری محلی(با تکیه بر رهیافت فرهنگی-اجتماعی ابن فندق)(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

کیاییان چلاویو و گسترش قلمرو حکومتی انان در دوره صفوی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بازخوانی و بررسی اسنادی تاریخی درباره نقش طایفه بابان در روابط ایران و عثمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

الغای مالیات سرانه و صنفی در دوره رضا شاه و پیامدهای آن در ایالت فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تاریخ نگاری محلی در دوره مغول و شاخصه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

والیگری شاهوردیخان بر لرستان و تمرکز گرایی حکومت صفویان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰