فرهنگ و زندگی

فرهنگ و زندگی

فرهنگ و زندگی سال 1352 و 1353 شماره 13 و 14 (ویژه سینما و تئاتر)

مقالات

۲.

نگاهی به ویژگی های موسیقی غربی در قرن بیستم

۵.

مروری بر تضادهای سینما و تلویزیون و تاثیرات متقابل این دو در یکدیگر

۶.

فیلم مردمشناسی با نگاهی به فیلم ""علف

گفتگوها

۱.

به دنبال هدفهای گروهی در تئاتر

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲