میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی بهار و تابستان 1376 شماره 17

مقالات

۵.

سکه های صفوی

۷.

پتیشوورنه؛ واژه "جام" در فارسی باستان

۹.

سبک شناسی مهرهای ایران در عصر آهن

۱۰.

معرفی یک جام سفالین مکشوفه از ارومیه

۱۳.

سیر معماری در تاجیکستان