دانشکده علوم اداری و اقتصاد

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

دانشکده علوم اداری و اقتصاد زمستان 1381 شماره 3

مقالات

۱.

تاثیر ویژگی های اطلاعات مدیران در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۳.

بررسی عوامل موثر بر بهینه سازی تولید یک واحد صنعتی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲