ادبیات و علوم انسانی(دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد)

ادبیات و علوم انسانی(دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهرکرد سال پنجم پاییز و زمستان 1389 شماره 18 و 19

مقالات

۳.

بررسی عناصر رئالیستی و ناتورالیستی داستان کوتاه "" زنی که مردش را گم کرد "" اثر صادق هدایت

۴.

معرفی اجمالی تفسیر روح البیان و تأثیر پذیری نویسنده آن از عرفان و ادب فارسی

۵.

بررسی و تحلیل عناصر داستان در داستان "" چه طوری نیشت بزنم؟ "" از مصطفی رحماندوست