ادبیات و علوم انسانی(دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد)

ادبیات و علوم انسانی(دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهرکرد سال دوم پاییز و زمستان 1386 شماره 6 و 7

مقالات

۴.

چالش برانگیزی مفهوم عدالت اجتماعی (تاملی در آرای...)

۶.

بررسی ارتباط اخلاق عقلی و نقلی

۷.

زمان از دیدگاه ملاصدرا و برگسون

۸.

تمایزات حقوقی زن و مرد در پرتو قرآن