علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز زمستان 1387 شماره 26

مقالات

۴.

بررسی زمینه های حاکمیتی جهاد سازندگی و نقش این زمینه ها در دستاوردهای آن از تشکیل تا ادغام، 1380 - 1358

۵.

عوامل تأثیرگذار بر تغییرات کاربری اراضی با تأکید بر نقش تحولات اقتصادی جمعیت (مطالعه موردی: روستاهای حوزه نفوذ کلانشهر تبریز)

۶.

تحلیل سطوح برخورداری نواحی روستایی شهرستان اردبیل از امکانات و خدمات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸