اقتصاد ایران

اقتصاد ایران

اقتصاد ایران سال سیزدهم آذر 1389 شماره 142

مقالات

۴.

رهایی از گرداب: هدفمندی یارنه ها

۱۰.

بازار 6 میلیاردی به جای 70 میلیونی : مصاحبه اقتصاد ایران با معاون اقتصادی شرکت عصر بهمن

۱۱.

طلای سرخ: صنعت مس ایران و ظرفیت های تولیدی آن

۱۲.

زیر سایه رکود: تحلیل مهندس کاموری ، مدیر عامل شرکت کامکار

۱۹.

کریسمس شاد برای بازار نفت

۲۰.

باز ظهور عراق نفتی : نگاه UPI ، واشنگتن

۲۱.

دولت و آموزش سیاست گذاری آن

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳