اثر

اثر

اثر بهار 1376 شماره 28

مقالات

۴.

بررسی و شناخت آسیب های: کتیبه داریوش بیستون

۵.

معرفی اجمالی، حریم، ضوابط و طرح ساماندهی و احیاء: محوطه تاریخی، طبیعی و فرهنگی بیستون

۶.

سنگ مسافت نمای یونانی از ناحیه تخت جمشید

۷.

حاشیه ای بر مقاله: سنگ مسافت نمای یونانی از ناحیه تخت جمشید

۹.

رنگ سبز زنگار و مراحل تخریب آن در مکتوبات مذهب

۱۱.

آشکار سازی تزیینات پنهان در خانه قدسیه اصفهان (فن شناسی معماری داخلی)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲