قرآن پژوهی خاورشناسان

قرآن پژوهی خاورشناسان

قرآن پژوهی خاورشناسان بهار و تابستان 1388 شماره 6

مقالات

۴.

بررسی دو مقاله «اقتصاد» و «علم اقتصاد» در دایرة المعارف قرآن لیدن/عبدالله سعید

۵.

مبانی نظری مستشرقان در مورد تناقضات قرآن

۶.

مستشرقان و تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه

معرفی کتاب ها