علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

فصلنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز 1382 شماره 14

مقالات

۱.

عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های تولید زراعی در استان آذربایجان شرقی

۲.

بررسی نقش اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان استان آذربایجان شرقی در تامین نیاز شرکت های تعاونی

۴.

سنجش میزان مشارکت روستاییان در پروژه های توسعه روستایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸