علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

فصلنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز 1382 شماره 11

مقالات

۴.

مطالعه اثرات طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن بر تمایل به مهاجرت شاغلین استان خوزستان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸