اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی 1388 شماره 260

مقالات

۳.

دگرگونی مفهوم تروریسم ؛ بررسی موردی تروریسم در هند

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۲ تعداد دانلود : ۸۶۵
یکی از مباحث عمده مورد توجه نظریه پردازان در جهان امروز، تروریسم، اهمیت، کارکرد و جایگاه ویژه آن است. تروریسم، از چالشهای جدی امنیتی در دوران جهانی شدن شمرده می شود که بر ناامنیهای جهانی افزوده است
۱۰.

اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۷۷
سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب، دو مفهومی است که بویژه از سالهای میانی دهه 1990 سخت مورد توجه محافل آکادمیک و دانشگاهی قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی برآمده از انجمنهای مدنی و داوطلبانه یا شبکه های اجتماعی، درگیر شدگی مدنی، همکاری و اعتماد انجمنها به یکدیگر و روابط اعضای انجمنها است
۱۳.

نفت و ساخت قدرت سیاسی در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۳ تعداد دانلود : ۷۱۹
بررسی و تحلیل پیوند نفت و ساخت قدرت در ایران، از موضوعات مطرح در حوزه اقتصاد سایسی است. نگاه ما در این بررسی به پارامتر نفت بعنوان متغیر مستقلی بوده است که نقشی بسیار چشمگیر در تاریخ یکصد ساله اخیر ایران داشته است..
۱۴.

از آموزه نیکسون تا آموزه کارتر : ژئوپلیتیک نفت در دهه 1970

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۸ تعداد دانلود : ۸۳۲
دهه 1970، سالهای محوری جنگ سرد و نیز تکامل اقتصاد نفتی جهان بود. با کمال شگفتی، در بیشتر بررسیهای مربوط به افزایش و کاهش تنش زدایی، قضیه نفت را نادیده گرفته اند و در بسیاری از پژوهشها در زمینه بحرانهای نفتی دهه 1970 به بسترهای بزرگتر استراتژیک بی توجه کرده اند..
۱۶.

آثار کاهش بهای جهانی نفت خام بر سرمایه گذاریها در این صنعت

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰ تعداد دانلود : ۳۸۹
جذب سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید نفت برای پاسخگویی به افزایش بلند مدت تقاضا، ضرورت دارد. روشن است که کاهش بهای نفت، نه تنها به زیان اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت است، بلکه سرمایه گذاری در این صنعت را نیز تهدید می کند...
۱۸.

بحران مالی جهان و اثر آن بر اقتصاد ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۲ تعداد دانلود : ۷۸۴
بحران به معنی عدم تعادل در عرضه و تقاضای کل اقتصاد است. اگر عرضه تقاضا بیشتر باشد بحران رکودی و اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد بحران توری خواهد بود بعد از بحران رکودی سال 1929 تا 1932 و انجام پیشنهادات کینز و بهبود اوضاع اقتصادی کشورهای سرمایه داری، اغلب کشورها در دهه 1970 پدیده جدیدی به نام تورم رکودی را تجربه کردند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵۹