توران آهور

توران آهور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

The Effect of BBC News Lessons on High School EFL Learners’ Vocabulary Learning(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: BBC News Lessons EFL Learners High school Vocabulary Vocabulary Learning

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۴۱
Foreign language vocabulary learning is challenging and requires using an appropriate method. To this end, this study aimed to investigate the effect of listening and viewing BBC News lessons as a teaching and learning tool on high school EFL learners’ vocabulary learning. This quasi-experimental research was carried out in the twelfth grade of Shohada high school in Kalybar city in East-Azarbijan, Iran. Forty two high school EFL learners were chosen as participants from two intact classes. The homogeneity of the classes was checked through a KET test. Then, they were randomly assigned into the experimental (n=19) and control (n=23) groups. Target words were selected from the eight BBC News lessons for both groups. The unfamiliarity of these words to the learners was found through the Vocabulary Knowledge Scale. The experimental group experienced vocabulary learning through watching and listening to the BBC News lessons; while, the control group received the same target words through the traditional method. A vocabulary-based post-test was administrated after the treatment. The result of Independent-Samples t-test on the post-test scores of both groups revealed the significant outperformance of the experimental group compared to the control group. Practical implications are presented to teachers, researchers, and learners.
۲.

A Survey on Intercultural Contact (IC) among Iranian EFL Students: Validating a Questionnaire(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: intercultural contact Validity Reliability EFL students

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۹۸
Intercultural contact (IC) among students has received a great prominence in EFL and ESL contexts in recent years; therefore, this study was an attempt to modify and validate a questionnaire as an instrument to elicit the resources from which Iranian EFL students obtain their IC information. To reach this aim, a modified version of Peng and Wu’s questionnaire with 26 items and five factors was administered among 200 male and female Iranian EFL students from different language institutes in Tabriz, Iran. To determine the reliability and validity of the modified questionnaire, the statistical analyses of the model and fitness of the questionnaire were conducted by SmartPLS3 software. The results of reliability analyses using three measures of Cronbach’s alpha, combined reliability (CR) and average variance extraction (AVE) demonstrated that the questionnaire has a good reliability. Moreover, the results of construct crossvalidated communality (Q²) proved the construct validity of the questionnaire. Additionally, the results of correlation coefficient matrix and p value for all the latent variables demonstrated that all the paths and relationships in the model are significant and the model is a good fit. This study also clarifies the implication of such a questionnaire for ELT and presents some suggestions for future studies.
۳.

The Effect of One Teach-One Assist Model of Co-teaching on Iranian EFL Learners’ Reading Comprehension(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: co-teaching EFL Learners one teach-one assist Reading Comprehension

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۸۴
Co-teaching is a method that two teachers work together and deliver the instruction in the same classroom to a heterogeneous group of learners. This study was an attempt to find out the effect of one teach-one assist model of co-teaching on Iranian EFL learners’ reading comprehension. To this end, a quasi-experimental design with the pre-test, post-test, and control group was employed and 35 female students within the age range of 15-18 at the elementary level were selected as the participants of the study from Sanjesh-E-No institute in Tabriz, Iran.  They were randomly assigned into the experimental and control groups after taking Key English Test (KET). The experimental group received instruction through two teachers while the control group was taught by a single teacher. Both groups took part in the pre-test and post-test of reading comprehension. The results of an independent-samples t-test revealed that the experimental group had significantly better reading performance compared to the control group. The results of the study can be useful for teachers, students, and any ELT program.
۴.

مقایسه اثربخشی تفکر واگرا و تفکر استعاره ای به عنوان دو روش خلاق بر تفکر انتقادی زبان آموزان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفکر استعاره ای تفکر انتقادی تفکر واگرا خلاقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۷۰
خلاقیت می تواند نقش مهمی در دنیای امروز و به خصوص حیطه آموزش ایفا کند. استفاده از روش های خلاقانه در آموزش، می تواند در رویارویی با شرایط پر استرس به دانش آموزان کمک کند و باعث ارتقاء در یادگیری شود؛ ولی متأسفانه در سیستم های آموزشی بهای اندکی به خلاقیت داده می شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی دو روش تفکر واگرا و تفکر استعاره ای به عنوان روش های خلاقیت بر تفکر انتقادی در زبان آموزان انگلیسی انجام شد. این پژوهش مطالعه ای آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش حاضر شامل دانشجویان کلاس های تافل در جهاد دانشگاهی دانشگاه تبریز بودند و حجم نمونه بر اساس روش پژوهش 45 نفر انتخاب گردید و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تفکر انتقادیِ هانی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیلِ کوواریانس، استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که گرچه نمره تفکر انتقادی در گروه تفکر واگرا از نمره گروه تفکر استعاره ای بالاتر است، این تفاوت در سطح معنادار نبوده، اما هر دو روش در بهبود تفکر انتقادی در سطح معنادار اثربخش بودند. اگرچه نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه است تا بتوان تأثیر خلاقیت بر تفکر انتقادی را بهتر و عمیق تر درک کرد، اما تحقیق حاضر بیان می کند که استفاده از روش های خلاقانه می تواند باعث افزایش خلاقیت و همچنین تفکر انتقادی در فراگیران شده و معلمان می توانند از هر دو روش خلاقیت در آموزش زبان انگلیسی استفاده نمایند .
۵.

ارزیابی کتاب درسی انگلیسی "پراسپکت 2" بر اساس نیازهای دانش آموزان و دیدگاه معلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی کتاب کتاب درسی پراسپکت 2 نیازسنجی دیدگاه معلمان نیازهای دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
پژوهش حاضر به ارزیابی کتاب درسی "پراسپکت 2" که درچند سال اخیر برای دانش آموزان پایه هشتم دوره اول دبیرستان در ایران تدریس میشود، از دیدگاه معلمان و نیازسنجی دانش آموزان پرداخته است. بدین منظور، 30 معلم و 60 دانش آموز پایه هشتم از بین دبیرستانهای دخترانه و پسرانه در شهر تبریزبطور تصادفی انتخاب شدند. چک لیست ارزیابی کتاب بین معلمان و پرسشنامه نیازسنجی در بین دانش آموزان شرکت کننده توزیع گردید. نتایج نشان داد که محتوای این کتاب با بیشتر نیازهای دانش آموزان مطابقت دارد و می تواند به عنوان یک کتاب درسی مناسب برای آنها استفاده شود. معلمان نیزبطور کلی دیدگاه مثبتی نسبت به این کتاب داشتند، اما مشکلاتی را نیز مطرح کردند. برای مثال ، توازن بین مهارت های چهارگانه زبان در این کتاب وجود ندارد، زبان واقعی نیست، نکات دستوری کاملا حذف شده اند و تمرین ها جالب نیستند و نمی توانند توسط معلمان اصلاح یا تکمیل شوند. پیشنهادها وکاربردهای آموزشی برای معلمان، طراحان برنامه درسی و مولفین کتابهای درسی ارائه شده اند.
۶.

The Relationship between Iranian EFL Students’ Personality Characteristics and their Assertiveness: A Case of Postgraduate Students(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: assertiveness Personality characteristics Postgraduate students

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۹۱
Various studies suggest that it is important to determine students' personality charecteristics and assertiveness and make them aware of these differences in order to improve learning process and outcomes. This study aimed to find out how much of the variance in postgraduate students’ assertiveness is explained by five personality characteristics (i.e., Openness, Neuroticism, Extroversion, Agreeableness, and Conscientiousness) and which one of these characteristics significantly predicts the students’ assertiveness. To this end, 66 postgraduate students within the age range of 22 to 35 participated in this descriptive correlational study. They were majoring in English language teaching at Islamic Azad University,Tabriz Branch, Tabriz, Iran. The College Self-expression Scale (CSES) and Big-Five Personality Inventory were used to assess the students’ level of assertiveness and their personality characteristics, respectively. In order to answer the research questions, a multiple linear regression analysis was carried out. The results revealed that about 14 percent of the postgraduate students’ assertiveness is explained by five personality characteristics and out of them, only Extroversion has a significant contribution to their assertiveness. The pedagogical implications are presented for teachers, students, syllabus designers, and materials writers.
۷.

دو روش خواندن : تأثیر خواندن سایه ای و خواندن راهبردی مشارکتی بر عملکرد خواندن و درک مطلب زبان آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خواندن سایه ای خواندن راهبردی مشارکتی خواندن و درک مطلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۸۷
هدف این تحقیق بررسی تأثیر خواندن سایه ای و خواندن راهبردی مشارکتی  بر عملکرد خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی در سطح مقدماتی بود. محققان 3 کلاس در سطح مقدماتی در کانون زبان ایران که شامل 90 زبان آموز مؤنث بود را انتخاب کردند و آنها را به صورت تصادفی به دو گروه تحقیق و یک گروه شاهد تعیین کردند. همگنی آنها در مهارت درک مطلب از طریق پیش آزمون برگرفته از آزمون کت تأیید شد و 66 زبان آموز (22 نفر در هر کلاس) برای شرکت در تحقیق انتخاب شدند. سپس گروه های تحقیق به مدت 10 جلسه در خواندن سایه ای یا خواندن راهبردی مشارکتی شرکت کردند. در حالی که گروه شاهد تدریس معمول خواندن را دریافت کردند. در پایان همان پیش آزمون درک مطلب کت به عنوان پس آزمون به زبان آموزان داده شد. تحلیل آماری داده های پس آزمون نشانگر پیشرفت معنی دار گروه های تحقیق در مهارت درک مطلب بود. گروه خواندن راهبردی مشارکتی عملکرد بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشت و گروه خواندن سایه ای عملکرد بهتری نسبت به گروه شاهد داشت. کاربردهای آموزشی خواندن سایه ای و خواندن راهبردی مشارکتی در پیشرفت مهارت درک مطلب زبان آموزان بیان شده اند.
۸.

The Impact of Semantic Clustering on Iranian EFL Advanced Learners’ Vocabulary Retention(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Semantic Clustering Vocabulary Retention

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۲۶۲
This study investigated the impact of semantic clustering on Iranian EFL learners’ vocabulary retention at advanced level. Participants were female learners randomly assigned to two groups of 15. Four instruments (TOEFL test; vocabulary pretest; immediate posttest, and delayed recall posttest) were used. The experimental group underwent semantic clustering vocabulary presentation in which the learners were provided with six lists each containing ten semantically related words in sentences, while, the control group was provided with the same words but the sentences were presented in a random way containing different topics, not semantic groups. The results revealed the outperformance of the control group in the delayed recall posttest.
۹.

مقاله به زبان انگلیسی: تحلیل انتقادی بصری نمادهای جنسیت در مواد درسی آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه چند بعدی (A Critical Visual Analysis of Gender Representation of ELT Materials from a Multimodal Perspective)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تحلیل انتقادی بصری مواد آموزشی زبان انگلیسی نمادهای جنسیتی دیدگاه چند بعدی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی میان رشته ای ها زبان شناسی اجتماعی/جامعه شناسی زبان
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی میان رشته ای ها نشانه شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط آموزش زبان دوم
  4. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید : ۱۲۵۵ تعداد دانلود : ۸۲۴
دراین تحقیق محتوایی با بکارگیری دیدگاه چند بعدی و تحلیل انتقادی بصری نماد های جنسیتی در سری کتابهای تاپ ناچ که از پرکاربردترین کتابهای آموزش زبان انگلیسی در ایران میباشند، مورد بررسی قرارگرفته است. برای این منظورشش تصویر از این کتاب ها انتخاب شده و از لحاظ حالت های معنایی ""بازنمادی""، ""تعاملی"" و ""ترکیب بندی"" مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان داد که هیچ گونه پیش بینی قالبی و کلیشه ای در مورد جنسیت وجود ندارد و هر دو جنس مذکر و مونث عاملان اجتماعی در وضعیت برابری نشان داده شده اند. تحلیل انتقادی تصاویردر این تحقیق می تواند برای برنامه ریزان مواد آموزشی و نیزمسئولین انتخاب کتب آموزشی بطور کلی و کتب آموزش زبان انگلیسی بطور خاص اهمیت داشته باشد
۱۰.

Iranian EFL Learners’ Lexical Inferencing Strategies at Both Text and Sentence levels(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: strategies lexical inferencing Text Level Sentence Level

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۳۰۲
Lexical inferencing is one of the most important strategies in vocabulary learning and it plays an important role in dealing with unknown words in a text. In this regard, the aim of this study was to determine the lexical inferencing strategies used by Iranian EFL learners when they encounter unknown words at both text and sentence levels. To this end, forty lower intermediate students were divided into two groups. For the first group, a text with 10 underlined words was given and for the second group, the same underlined words were given in separate sentences. The students were supposed to read the text and the sentences and to guess the meaning of the underlined words. Then some lexical inferencing strategies were given to them to determine which strategies they used in guessing the meaning of unknown words. The results showed that they used different strategies like using local context and word association in lexical inferencing and also they were more successful at the text level than the sentence one. The results also indicated that they were strategic learners using their own strategies including translation and cultural background knowledge to guess the meaning of the unknown words.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان