محمدجواد براتی

محمدجواد براتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

نقش احیاء خدمات در تأثیرگذاری بازاریابی اخلاقی بر وفاداری نگرشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: احیاء خدمات بازاریابی اخلاقی وفاداری نگرشی پوشاک ال سی من

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۷
مطالعه حاضر به تحلیل نقش حلقوی احیاء خدمات در تأثیرگذاری بازاریابی اخلاقی بر وفاداری نگرشی مشتریان پرداخته است. نتایج از طریق بررسی نظرات مشتریان فروشگاه های پوشاک ال سی من در شهر تهران بدست آمده است. روش تحقیق توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شد. حجم نمونه تحقیق تعداد 384 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران مبتنی بر جامعه آماری نامعلوم بدست آمد. روش نمونه گیری، غیراحتمالی در دسترس بود. گردآوری داده ها بر اساس پرسشنامه های بازاریابی اخلاقی صفری و همکاران (1396)، احیای خدمات سنگوپتا و همکاران (2014) و وفاداری نگرشی ایوانچیتزکی و همکاران (2006) انجام شد. روایی پرسشنامه ها براساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، روایی صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و روایی سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.پ ایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای بازاریابی اخلاقی 82/0، وفاداری نگرشی 84/0 و احیاء خدمات77/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مشتمل بر الگوسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار آماری اسمارت پی.ال.اس انجام گرفت. نتایج نشان داد بازاریابی اخلاقی و احیاء خدمات به ترتیب با ضرایب تأثیر 336/0 و 355/0 بر وفاداری نگرشی تأثیر دارند و بازاریابی اخلاقی با ضریب تأثیر 413/0 بر احیاء خدمات تأثیر داشته است. در نهایت می توان گفت که بازاریابی اخلاقی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر وفاداری نگرشی مشتریان تأثیر داشته است؛ به عبارتی احیاء خدمات در تأثیرگذاری بازاریابی اخلاقی بر وفاداری نگرشی مشتریان نقش میانجی داشته است.
۲.

بررسی رابطه بین استفاده از اینستاگرام با تغییرات فرهنگی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۲
هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام با تغییرهای فرهنگی، میان دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان است. این نوشتار، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن، دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه صنعتی اصفهان، در نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ بود که ۳۴۰ نفر از آنها با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های این تحقیق، بر اساس دو پرسشنامه استاندارد استفاده از اینستاگرام و تغییرهای فرهنگی جمع آوری شده است. این پژوهش، شامل یازده فرضیه اصلی است که درنهایت تنها یک گزینه رد شده است. یافته های این پژوهش، با احتمال 95درصد، نشان داد که رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام با تغییر در ابعاد فرامادی فرهنگ شامل <ارزش ها>، <هنجارها>، <آداب و رسوم>، <فرهنگ خانوادگی> و ... معنادار و در بُعد <اعتقادات مذهبی> فاقد معنا است. با این حال، رابطه بین <استفاده از اینستاگرام> با <تغییر در ابعاد مادی فرهنگ> معنادار بوده است. در تحلیل نهایی نیز، مشخص شد که استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام بر تغییرهای فرهنگی دانشجویان تأثیرگذار است.
۳.

Analysis of Temperature Change Properties in Tehran Using Satellite Data(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۷
INTRODUCTION: The dearth of data and accurate climate information has made it difficult to study the relationship between human health and climate change. To study the surface heat island in the urban areas, land surface temperature must be calculated, and since no space sensor is capable of frequent thermal imaging at the required spatial resolution for urban studies, this study aimed to propose a method for urban temperature changing characteristics, and provide the results to the city managers and officials in health domains. METHODS: SADFAT temporal and spatial integration model was used to prepare the data. Following that, changes in the spatial and temporal pattern of surface temperature data in Tehran were studied using exploratory methods of spatial data analysis, and the results were evaluated by classical statistical methods (normalization process, classification, and comparison of temperature classes of images). The heat island ratio index was employed to investigate the temporal changes in the intensity of the heat island. FINDINGS: Temporal changes in the ratio of heat island in Tehran during 2017 showed that from the Julian days 1 to 81 (January 12 to April 2), as well as 153 to 281 (June 12 to October 16), the value of the intensity of the heat island in Tehran was higher than the average (about 0.067) due to changes in vegetation, climate, and air pollution, for 210 days in a year. CONCLUSION: The diagram of periodic and irregular fluctuations of thermal islands showed that it was not logical to compare the spatial pattern of thermal islands without considering the time of location. These daily and weekly fluctuations in the intensity of the heat island, as well as the human exposure to it, cause a wide range of diseases, such as hypothermia, heatstroke, as well as cardiovascular and respiratory diseases, which consequently lead to death.
۴.

ارزیابی عملکرد مدل SADFAT در پیش بینی روزانه دمای سطحی زمین در محدوده شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادغام زمانی و مکانی SADFAT جزیره حرارتی LST اقلیم شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۲۶
محدودیت هایی مانند پوشش زمانی کم و کوچک مقیاس بودن تصویر برداری مادون قرمز حرارتی در اقلیم شناسی شهری به عنوان یک چالش علمی عصر حاضر می باشد. برای رفع این مشکل، مدل های ادغام زمانی و مکانی تصاویر مانند SADFAT در سنجش از دور مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر قابلیت استفاده از مدل SADFAT برای بکارگیری ویژگیهای مکانی تصاویر سنجنده OLI و زمانی سنجنده MODIS ، به منظور برآورد LST های مناطق شهری، ارزیابی شده است. داده های ورودی به مدل شامل رادیانس حرارتی تصاویر مودیس و لندست و باند قرمز و مادون قرمز نزدیک لندست جهت پیش بینی دمای سطح روزهای متوالی سال 2017 میلادی محدوده شهر تهران می باشد. الگوریتم با بکارگیری دو جفت تصویر مودیس و لندست در زمان مشابه و مجموعه هایی از تصاویر مودیس در زمان پیش بینی و تعیین ضریب تبدیل تغییرات رادیانس حرارتی پیکسل ناهمگن مودیس نسبت به پیکسل لندست، LST را در مناطق ناهمگن پیش بینی می کند. برای ارزیابی نتایج مدل، تمامی پیکسل های تخمین زده شده به صورت نظیر به نظیر با پیکسل های تصویر مبنا در آن محدوده مقایسه شدند . میزان برآیند مقایسه برای روزهای فصل پاییز نشان می دهد که مدل SADFAT در این فصل بطور میانگین با ضریب همبستگی 86/0 و خطای خطای جذر میانگین مربعی 122/0 ، بالاترین دقت و در فصول دیگر با میانگین ضریب همبستگی 76/0 و خطای جذر میانگین مربعی حدود 4/0 ، دقت خوبی را ارائه نموده است . بنابراین با وجود برخی خطاهای سیستماتیک و متغیر موجود در تصاویر و اجرای الگوریتم، عملکرد این مدل برای پیش بینی LST در مقیاس زمانی روزانه و قدرت تفکیک مکانی 30 متر در شهر تهران خوب ارزیابی شد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان