مجتبی کرمی

مجتبی کرمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

بررسی تأثیر روابط بین قابلیت های ارزشی سازمانی و عملکردهای استراتژیک بر رشد کسب و کار های خانگی (مورد مطالعه صنایع خانگی شهر تهران)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۵۶
هدف این تحقیق، روشن نمودن تأثیر بررسی تأثیر روابط بین قابلیت های ارزشی سازمانی و عملکردهای استراتژیک بر رشد کسب و کار های خانگی بوده است. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق بررسی کسب و کار های خانگی موجود در صنایع خانگی در شهر تهران بوده و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 80 نفر می باشد. برای تعیین رابطه متغیرها و آزمون فرضیات، از نرم افزارهای SPSS و SMARTPLS2 و برای ارزیابی مدل مفهومی از مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز در تحقیق، هم از مطالعات کتابخانه ای و هم میدانی استفاده خواهد شد. در بخش مطالعه کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات نظری و پیشینه پژوهش از کتاب ها و مقالات فارسی و انگلیسی به روز استفاده خواهد شد و در بخش مطالعات میدانی، برای جمع آوری داده ای مورد نیاز از مصاحبه و پرسشنامه مقایسات زوجی که روایی آن مورد تأیید استاد راهنما می باشد استفاده خواهد شد یافته های تحقیق حاکی از تأثیر مثبت عملکرد و قابلیت های استراتژیک بر رشد کسب و کارهای خانگی و تأثیر مثبت قابلیت های ارزشی بر رشد کسب و کارهای خانگی با میانجی گری رسمی سازی در کسب و کارهای خانگی می باشد و فرضیه تأثیر مستقیم قابلیت ارزشی بر رشد کسب و کارهای خانگی تأیید نگردید.
۲.

بررسی رابطه متقابل میان متغیرهای عوامل برند، احساسات و عواطف و نیز عملکرد آن در خرید آنی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۱
شناخت چگونگی و چرایی خرید افراد، علاقه روزافزونی برای مطالعه سبک های تصمیم گیری مصرف کننده به وجود آورده است. تنوع رفتار مصرف کننده به دلیل گوناگونی عوامل اثرگذار بر رفتار و انگیزه فرد برای خرید است. از انواع خرید می توان به خرید آنی اشاره کرد که بیش از 50 سال است علاقه و توجه محققین را به خود جلب کرده است. در حال حاضر 50 درصد مردم خرید آنی انجام می دهند و 50 درصد طبقه خاصی از کالاها را از این طریق خریداری می-کنند. خرید آنی ریشه در رفتار مصرف کننده دارد و از مفاهیم ارزشمند محیط بازار محسوب می شود؛ زیرا مدیران بازاریابی با شناسایی محرک های تأثیرگذار بر خرید آنی می توانند فروش و سودآوری خود را افزایش دهند. عوامل درونی (همچون حالات عاطفی) و عوامل بیرونی (همچون عوامل مربوط به برند) بسیار زیادی بر خرید آنی تأثیرگذار است. تحقیق پیش رو به بررسی رابطه میان این عوامل و تأثیر آن ها بر خرید آنی مصرف کنندگان می پردازد. این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی به شمار می رود و ابزار جمع آوری داده های آن پرسشنامه است. جامعه آماری آن مراجعه کنندگان به مراکز خرید در شهر تهران در نظر گرفته شده است. نمونه آماری 384 نفر و روش نمونه گیری طبقه ای است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان