عبدالرضا کرباسی

عبدالرضا کرباسی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

تحلیلی بر آلودگی خاک و آثار آن بر اقتصاد کشاورزی ؛ مورد شناسی: آلودگی خاک و آثار آن بر کشت شاهی در سیستان

کلید واژه ها: سیستانتوسعه کشاورزیآلودگی خاک های کشاورزیگیاه شاهیکودهای آلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۰ تعداد دانلود : ۱۶۸۱
یکی از نگرانی های مهم امروز بشر آلودگی خاک های کشاورزی با انواع آلاینده های شیمیایی، مخصوصاً فلزات سنگین است که از جمله چالش های مهم توسعهَ کشاورزی ودر نتیجه توسعه روستایی به شمار می رود. این آلاینده ها با استفاده از انواع کودهای آلی و شیمیایی، پسآب های شهری،آفت کش ها، حشره کش ها، علف کش ها و بسیاری دیگر از فرایندهای کشاوررزی که به طور محلی بر خاک اثر می گذارند، به طور بالقوه توسعه کشاورزی و روستایی را با مشکل روبرو خواهد کرد. این پژوهش به منظور بررسی اثر کودهای آلی (دامی و کمپوست) بر عملکرد گیاه شاهی به عنوان شاخص رشد و همچنین جذب فلزات سنگین مس، سرب و کروم، در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی پردیس دانشگاه زابل اجرا گردید. نتایج یافته ها نشان داد که خاک های غیرآلوده نسبت به خاک های آلوده از عملکرد بالاتری برخوردارند؛ با توجه به مقایسه میانگین داده ها بیشترین عملکرد گیاه شاهی از تیمار کود شیمیایی غیر آلوده به فلزات سنگین (09/6 تن در هکتار) حاصل شد و کمترین عملکرد گیاه شاهی نیز از تیمار کود دامی آلوده به فلزات سنگین (4 تن در هکتار) به دست آمد. در عین حال نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل واریانس داده ها نشان داد که بین انواع کودهای مصرفی از نظر تجمع عناصر سنگین در توده گیاهی اختلاف معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین داده ها نیز نشان داد که تجمع عناصر سنگین هم در بافت ریشه و هم در اندام های رویشی گیاه شاهی که با انواع کودهای آلوده به فلزات سنگین تیمار شده بودند، نسبت به تیمارهای غیر آلوده بیشتر بود.
۲.

برآورد مقدار سیلاب حداکثر به روشهای مشاهده ای ، کریگر و اس-سی-اس (مطالعة موردی: رودخانة قره سو در کرمانشاه

کلید واژه ها: سیلابروش SCSروش مشاهده ایروش کریگردبی حداکثر سیلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۱۳
برآورد مقدار سیلاب حداکثر حوزة آبریز، بخش مهمی از مطالعات هیدرولوژی در ساماندهی رودخانه است. در این ارتباط لازم است دبی پیک سیل و شکل هیدروگراف آن برای دوره های بازگشت مورد نظر مشخص باشد. انجام این کار مستلزم وجود آمار طولانی مدت و دستگاه لیمینگراف در محل مورد نظر است. در مطالعة حاضر با مقایسة آمار موجود در ایستگاههای آب سنجی و با استفاده از روشهای مشاهده ای،کریگر وSCS اقدام به برآورد میزان سیلاب طرح در حوزة آبریز رودخانة قره سو در استان کرمانشاه شد. ارتباط بین ژئومرفولوژی و هیدرولوژی این امکان را فراهم میآورد تا در حوزه هایی که از نظر ژئومرفولوژی تشابه وجود دارد با ایجاد روابط بین دو حوضة آبریز، برآورد آمار هیدرولوژیکی را در حوزه هایی که فاقد آمار به دست آورد. بدین منظور هیدروگراف های طبیعی و مصنوعی با استفاده از داده های مرفولوژیکی، باران سنجی و هیدرومتری حوضة آبریز و تجزیه و تحلیل هیدرولوژیک تأمین شد و هیدروگراف واحد مصنوعی با هیدروگراف های واحد طبیعی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. با توجه به دقت مناسب روش SCS که از مشخصه های مختلف اقلیمی، زمین شناسی و فیزیوگرافی استفاده میکند، نتایج این روش به عنوان سیلاب طرح پیشنهاد شد. برای برآورد سیلاب طرح به روش SCS از نرم افزار HEC-HMS استفاده شد که از داده های سیلاب اسفندماه 1376 جهت کالیبراسیون نرم افزار فوق استفاده شد. نتایج مبین مقدار دبی حداکثر 1520m3/s در ایستگاه پلکهنه است. روش کریگر برای برآورد دبی در حوزه های فاقد آمار بهکار گرفته شد که نتایج دبی حداکثر به دست آمده از این روش برای ایستگاه دوآب قزانچی،1530 m3/s برآورد شد.
۷.

تعیین میزان انسان ساخت عناصر سنگین در ...

کلید واژه ها: آلودگیعناصر سنگین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۶۷
رسوبات به عنوان حامل و پتانسیل آلودگی در اکوسیستم های آبی عمل نموده و مواد آلاینده موجود در آن ها لزوما به طور دائم در رسوبات تثبیت نمی یابند و امکان دارد از طریق عوامل شیمیایی و بیولوژیک موجود در رسوبات و حتی ستون آب به گردش در آمده و با ورود به زنجیره غذایی حیات موجودات دریایی و نهایتا انسان را تهدید نمایند . با عنایت به این مطالب تحقیق حاضر جهت تعیین میزان آلودگی رسوبات خلیج فارس به عناصر سنگین...
۸.

گرمایش جهانی و ضرورت های توسعه پایدار در بخش نفت کشور

کلید واژه ها: گازهای گلخانه ایگرمایش جهانیصنعت نفت کشورشاخص توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۳۳
روند افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در جهان که در اثر مصرف بی رویه انواع مختلف حامل های انرژی ایجاد شده موجب بروز پیامدهای زیست محیطی نظیر گرمایش جهانی گردیده که اثرات محیطی متعددی را بر مناطق مختلف و به ویژه نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیر نظیر ایران به همراه داشته و گسترش نواحی بیابانی ، افزایش نیاز به آب برای مصارف کشاورزی ، افزایش برخی از بیماری ها و موارد دیگر را موجب شده است . کشورهای مختلف در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار و اجرای اهداف مندرج در پروتکل کیوتو برنامه های متعددی را برای کاهش نشر گازهای گلخانه ای در بخش های مختلف تولیدی به اجرا گذارده اند ...
۱۰.

پیش بینی و بررسی چگونگی پراکنش گاز H2S ، خروجی از نیروگاه زمین گرمایی سبلان

کلید واژه ها: آلودگی هوانیروگاه زمین گرمایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۴۱۳
بخار قابل دید خروجی از برج خنک کننده و بوی H2S ، قابل تشخیص عمده ترین آثار زیست محیطی وجود تاسیسات زمین گرمایی می باشند که همراه با نگرانی عمومی نسبت به قرار گرفتن در معرض سم جیوه و آرسنیک و تشعشع ناشی از رادون از دیرباز به این تصور دامن زده است که کیفیت هوا تحت تاثیر ناخوشایند فعالیت یک نیروگاه زمین گرمایی می باشد . در حقیقت تاثیر تاسیسات زمین گرمایی بر کیفیت هوا در مقایسه با بسیاری از صنایع یا نیروگاه های سوخت فسیلی کم است . چنانچه در ایجاد تاسیسات زمین گرمایی و بهره برداری از نیروگاه مربوطه کیفیت هوا مورد توجه قرار گیرد ...
۱۱.

بررسی سیاست های بهره وری انرژی و شاخص های آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

کلید واژه ها: ممیزی انرژیبهره وری انرژیبرچسب انرژیشاخص بهره وری انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۴۱۱
مقاله حاضر در برگیرنده نتایج حاصل از بررسی سیاست های بهره وری انرژی و شاخص های آن در 56 کشور عضو شورای جهانی انرژی می باشد که از هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از جمله کشور ایران انتخاب شده اند . به این منظور پرسشنامه مفصلی به همه کشورهای انتخاب شده ارسال گردید که طی آن وضعیت شاخص های اصلی بهره وری انرژی در سطح ملی مورد سنجش قرار گرفت . شاخص های مدنظر عبارت بودند از : برچسب انرژی ، قوانین انرژی در ساختمان ها ، یارانه ها ، ممیزی های انرژی ( صنعت و ساختمان ) ، معیارهای مصرف انرژی ، مراکز اطلاعات انرژی و ...
۱۲.

امنیت سیستم انرژی : مشکلات جدید سیستم های بزرگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۱۹
در سپتامبر سال 2003 ، بیشتر متخصصین صنعت برق جهان بر روی 3 ناکامی عمده امنیتی بحث می کردند : یکی در آمریکای شمالی و دو تا در اروپا که بین آنها 100 میلیون مشتری بدون ارائه خدمات باقی ماندند . میزان ناکامی ها در سال های اخیر بی سابقه بوده است ؛ و این واقعیت که آنها در جهان توسعه یافته واقع شده اند . بسیار شگفت انگیز است . بلافاصله تحقیقات دقیق بر روی دلایل این ناکامی ها آغاز شد . گزارشات بسیار خوبی تنظیم و دلایل فنی ایرن ناکامی ها به طور کامل استخراج و شرح داده شد ...
۱۳.

گرمایش جهانی، انرژی و حمل و نقل هوایی

کلید واژه ها: گازهای گلخانه ایحمل و نقل هواییگرمایش جهانی

حوزه های تخصصی:
  1. مدیریت گروههای ویژه مدیریت حمل و نقل
  2. مدیریت گروههای ویژه مدیریت انرژی
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۴۶۲
در دهه های اخیر حمل و نقل هوایی، تحول عظیمی در ایجاد ارتباط میان مناطق مختلف جهان به وجود آورده است. جابه جایی مسافر و بار به اقصی نقاط جهان با استفاده از هواپیماهای پیشرفته با سرعت و سهولت میسر می گردد، که این خود نقش به سزایی در ارتقاء تجارت، ااقتصاد، فرهنگ و ... در سطح بین المللی ایفاء می نماید. حمل و نقل هوایی در عین ایجاد تسهیلات فوق در جوامع بشری، به واسطه مصرف زیاد انرژی و تولید آلودگیهایی از قبیل آلودگی صوتی و آلاینده هایی مانند گوگرد، دود، اکسیدهای نیتروژن و دی اکسید کربن مشکلات زیست محیطی را به همراه داشته است. یکی از بارزترین این مشکلات افزایش احتمال گرمایش جهانی به واسطه نشر زیاد گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید کربن می باشد.در این مقاله سعی بر آن است تا با برشمردن اثرات زیست محیطی حمل و نقــل هوایی و نیز وضعیت این سامانه در کشور از لحاظ نشر گازهای گلخانه?ا??ی، راههای پیشگیری کوتاه?مدت و بلندمدت اثرات مذکور در حمل و نقل هوایی ارائه گردد.
۱۴.

برآورد قابلیت تولید گاز از محل های دفن شهری برای استان های ایران

حوزه های تخصصی:
  1. مدیریت گروههای ویژه مدیریت انرژی
  2. مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری مدیریت پسماندها
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۵۴۱
گاز دفنگاه یا LFG در اثر واکنشهای زیستی بر روی مواد آلی تجزیه پذیر زباله شهری پدید می آید و از آنجا که حدود 55 تا 60 درصد از آن را متان تشکیل می دهد می تواند به عنوان یک منبع انرژی مورد استفاده قرارگیرد. در این مقاله نخست قابلیت تولید بیوگاز از دیدگاه نظری بر اساس ترکیب اجزاء زباله شهری استانهای ایران برآورد شده است. سپس به کمک یک برنامه رایانه ای و با در نظر گرفتن پاره ای مفروضات، مقادیر عملی بیوگاز قابل تولید از محلهای دفن زباله و روند آن در طول زمان محاسبه شده است. بیشترین بازده نظری گاز از واحد جرم زباله خام مربوط به استان کرمان و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. نتایج نهایی بر اساس جمعیت شهری به تفکیک هر استان محاسبه شده است. در عمل از هر تن زباله شهری خام بین 5 تا 20 متر مکعب گاز دفنگاه در هر سال قابل بازیافت خواهد بود و افزایش این مقدار باطراحی و مدیریت درست محل دفن امکان پذیر می باشد.
۱۶.

استفاده بیشتر از گاز طبیعی : چالش چند نظمی

کلید واژه ها: مخازن گاز طبیعی نفوذ در بازارتقلیل هزینه های تکنیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۶۹
منابع عظیم ورشد بازار، دو عامل بارز در استفاده از گاز طبیعی در دهه های آتی به شمار می آیند. اگر هزینه های تولید گاز از طریق تحقیقات علمی و پژوهشی کاسته شود اثر واقعی گاز در بازار جهانی انرژی نمود خواهد یافت. مدلسازی، مکانیک سیالات و شیمی فیزیک واکنشها اصول پایه در درک فرایند تکنولوژیهای گاز به شمار می آیند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان