مدیریت پسماندها

مدیریت پسماندها

مدیریت پسماندها 1386 بهار شماره 8

مقالات

۳.

جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید توسط سازمان غیر دولتی و با مشارکت مردم در شهرستان شاهرود در

۲۰.

بررسی امکان سنجی استفاده از استریلایزر در تبدیل پسماند عفونی به پسماند عادی جهت انتقال توسط شهردای (

۲۵.

استراتژیهای ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در کشور به روش SWOT