یاسر بامیری

یاسر بامیری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی عوامل موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی با تکنیک تحلیل تم، دیمتل و کوالی فلکس (موردمطالعه: شرکت های پخش فرآورده های نفتی اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی صنعت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 875 تعداد دانلود : 51
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های پخش فرآورده های نفتی اصفهان بوده است. این پژوهش از نوع توسعه ای کاربردی و ازنظر زمان مقطعی بوده است که به صورت آمیخته انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران سه شرکت تولیدی نفت اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 10 نفر خبره انتخاب شدند. در بخش کیفی پژوهش برای شناسایی عوامل از تحلیل تم و برای اولویت بندی عوامل از روش دیمتل به استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی شامل شش تم کلی از جمله: توسعه کیفی منابع انسانی، تیم اجرای برنامه استراتژیک، راهبردها و استراتژی های سازمان، آگاهی مدیران، مشارکت کارکنان و به کارگیری فناوری نوین در منابع انسانی می باشد. با استفاده از روش دیمتل مشخص گردید آگاهی مدیران تأثیرگذارترین عامل بر سایر عوامل و راهبردها و استراتژی های سازمان تأثیرپذیرترین عامل از عوامل دیگر می باشد. درنهایت سه شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان با تکنیک کوالی فلکس رتبه بندی شدند.
۲.

تأثیر برنامه ریزی منابع سازمانی برکیفیت تصمیم گیری با نقش میانجی رضایت کاربر از برنامه ریزی منابع سازمانی (مورد مطالعه استانداری چهارمحال و بختیاری)

کلید واژه ها: برنامه ریزی منابع سازمانی کیفیت تصمیم گیری رضایت کاربر استانداری چهارمحال و بختیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 19 تعداد دانلود : 946
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه ریزی منابع سازمانی برکیفیت تصمیم گیری با نقش میانجی رضایت کاربر از برنامه ریزی منابع سازمانی در استانداری چهارمحال و بختیاری انجام گرفت. نوع پژوهش، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان استانداری استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می دادند که تعداد آنها بالغ بر 440 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید که حجم نمونه آماری برابر 205 نفر به دست آمد. از پرسشنامه پژوهش اویداد و همکاران (2020) استفاده شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه مورد تایید متخصصان قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ تأییدگردید. جهت بررسی فرضیات از نرم افزار SMARTPLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد برنامه ریزی منابع سازمانی برکیفیت تصمیم گیری و رضایت کاربر از برنامه ریزی منابع سازمانی اثرگذار است. رضایت از کاربر بر کیفیت تصمیم گیری اثرگذار است؛ و برنامه ریزی منابع سازمانی برکیفیت تصمیم گیری با نقش میانجی رضایت کاربر دراستانداری چهارمحال و بختیاری اثرگذار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان