عبدالقادر تکه یی

عبدالقادر تکه یی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

رابطه بین رضایت شغلی کارکنان فروش و رضایت مندی مشتریان فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در شرق گلستان

تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۵
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان فروش و رضایت مندی مشتریان فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در شرق گلستان انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در شرق گلستان می باشند که تعداد 384 نفر از مشتریان و 147 نفر از کارکنان فروش با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های تحقیق، پرسشنامه های استاندارد می باشد. جهت تعیین روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه ها به رویت 5 نفر از اساتید رشته مدیریت رسید. جهت تجزیه و تحلیل، از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که که تعارض و ابهام نقش بر رضایت شغلی کارکنان تاثیرگذار است، رضایت شغلی بر تعهد درک شده کارکنان اثرگذار است و تعهد درک شده کارکنان نیز بر رضایت مشتریان اثرگذار است.
۲.

رابطه بین حمایت سازمانی و استقلال شغلی با درگیر شدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۹۶
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین حمایت سازمانی و استقلال شغلی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان انجام شده است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان در سال 1397 به تعداد 623 نفر تشکیل داده اند که تعداد 244 نفر از این کارکنان به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسشنامه های حمایت سازمانی یاواس و باباکوس (2009)، استقلال شغلی لانگفرد (2005) و درگیر شدن در شغل اسکس (2006) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین حمایت مدیریت با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین بین آموزش با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین ارائه پاداش با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین توانمندسازی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین فناوری ارائه خدمات با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین استقلال شغلی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. پس بین حمایت سازمانی و استقلال شغلی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۳.

بررسی رابطه بین ادراک از قیمت و نگرش مصرف کننده با نقش میانجی شهرت برند در شرکت گیتا طلایی گلستان

تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۵
در این تحقیق رابطه بین ادراک از قیمت و نگرش مصرفکننده با نقش میانجی شهرت برند در شرکت گیتا طلایی گلستان در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی محسوب میگردد. جامعه آماری برای انجام این تحقیق شامل کلیه مشتریان عمده شرکت گیتا طلایی گلستان در سال 1396 که خرید بیش از 10 میلیون تومان دارند، به تعداد 1165 نفر میباشد. حجم نمونه از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد 290 نفر بعنوان گروه نمونه برآورد گردید. همچنین جهت انتخاب نمونه مناسب از روش تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمعآوری دادهها نیز میدانی و کتابخانهای و ابزار آن پرسشنامههای استاندارد میباشد. روایی محتوایی پرسشنامهها توسط اساتید و روایی سازه توسط تحلیل عاملی تأیید شد. پایایی پرسشنامهها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل دادهها بر حسب فرضیههای این پژوهش، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، که جهت انجام تحلیل عاملی از نرمافزار SPSS و جهت بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری از نرمافزار Lisrel استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان داد بین ادراک از قیمت و شهرت برند با نگرش مصرف کننده رابطه معنیداری وجود دارد. بین ادراک از قیمت و شهرت برند رابطه معنیداری وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان