فاطمه  گودرزی

فاطمه گودرزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

طراحی مدل انعطاف پذیری منابع انسانی (مطالعه ای در سازمان های دولتی استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۵۳
هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی در سازمان های دولتی می باشد. روش تحقیق مورداستفاده، روش کیفی-کمی با ماهیت اکتشافی است. روش کیفی با استفاده از روش تحلیل تم، با مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد، سپس با بهره گیری از رویکرد ساختارگرا مورد تحلیل قرار گرفت. با روش گلوله برفی، 17 نفر از اساتید مدیریت منابع انسانی، به عنوان خبرگان انتخاب و داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها در فرایند شش مرحله ای روش تحلیل تم کدگذاری شد. در این مراحل به ترتیب 344 کد اولیه، 112 تم فرعی و 11 تم اصلی حاصل و طبق آن مدل انعطاف پذیری منابع انسانی طراحی شد. در مرحله کمی، براساس شاخص های حاصله، پرسشنامه ای طراحی و بین 138 نفر از مدیران و کارشناسان خبره سازمان های موردمطالعه توزیع شد. پایایی پرسشنامه در پیش آزمون نمونه 30 تایی، با روش آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS بالای 80 درصد بود. پیاده سازی عملیاتی مدل، براساس تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری انجام و سپس ضریب تأثیر سازه های اصلی و فرعی آن با استفاده از نرم افزار لیزرل بررسی شد. نتایج تحلیل یافته ها نشان داد مدل انعطاف پذیری منابع انسانی در بخش دولتی شامل سه دسته از متغیرهای فردی، گروهی و سازمانی می باشد. برای ایجاد انعطاف منابع انسانی باید در این حوزه ها اقدام نمود.  
۲.

ترسیم نقشه فازی تعالی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی شعبه 25 با رویکرد جایزه کیفیت اروپا

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۸
بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، در عملکرد سازمان بهبود میسر نخواهد شد. لذا ارزیابی عملکرد و میزان دسترسی به اهداف، از جمله نیاز های محسوس در سازمانها می باشد. در همین راستا مدل های تعالی سازمانی بعنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمانها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته تا حدود زیاد در آسیب شناسی سازمانی و تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند. یکی از الزامات گریزناپذیر سازمان ها حرکت به سوی تعالی و رشد است. سازمان های مختلف با استفاده از ابزارهای گوناگون و بر حسب توانایی ها، درایت ها و منابع خویش با سرعت و شتاب های متفاوتی به سمت تعالی حرکت می کنند. دانش مدیریت برای دستیابی سازمان ها به تعالی و افزایش توانایی سازمان در حوزه های مختلف کاری ابزارهای گوناگو را طراحی و اجرا کرده است.در این پژوهش محقق برای شناسایی واقعیت های موجود در خصوص موضوع پژوهش نیازمند جمع آوری و کسب اطلاعاتی در اینباره هست. از این رو مناسب ترین روش برای دست یابی و اجرای این پژوهش، شیوه پیمایشی(زمینه یابی) خواهد بود. در این شیوه همچنین با توجه به اینکه در این پژوهش هدف، بررسی تاثیر تعالی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی را بر اساس ترسیم نقشه فازی و با رویکرد مدل جایزه کیفیت اروپا می باشد، این خود دلیل دیگری بر استفاده از شیوه پیمایشی خواهد بود؛ بنابراین جهت گردآوری داده های تحقیق از روش توصیفی استفاده می گردد و پژوهشگر تلاش می کند وضعیت متغیر یا متغیرها را در محیط جامعه بررسی و ارزیابی نماید و در جستجوی اطلاعات دقیق در مورد ویژگی های آزمودنی ها، گروه ها، نهادها یا موقعیت های خاص یا فراوانی وقوع بعضی از ویژگی ها می باشد.
۳.

نگاهی تحلیلی تطبیقی به معماری و موسیقی ایرانی بر مبنای مفاهیم حکمت سهروردی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۳۰۸
حکمت اشراق سهروردی با در برداشتن مفاهیم حکمی ایرانی اسلامی، می تواند مبنایی برای بررسی نقش مفاهیم حکمی در هنر ایرانی اسلامی ایرانی در نظر گرفته شود. بر این اساس، هدف این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که نمود مفاهیم حکمت سهروردی در معماری و موسیقی ایرانی به چه شکل صورت پذیرفته است. بدین منظور ابتدا به تبیین مفاهیم حکمت اشراق سهروردی پرداخته شده است؛ سپس به صورت مجزا نمود این مفاهیم به صورت استدلالی و تحلیلی در دو حوزه معماری و موسیقی ایرانی بررسی گشته و در نهایت تطبیق این دو حوزه بر اساس مفاهیم عنوان شده صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این امر است که نمود مفاهیم حکمی اشراقی سهروردی به روشنی در هر دو حوزه معماری و موسیقی ایرانی قابل مشاهده و بررسی می باشد و آراء سهروردی می تواند به عنوان مبنای تطبیق مفهومی معماری و موسیقی ایرانی در نظر گرفته شود.
۴.

بررسی مشکلات چندفرهنگی در مدارس ابتدایی شهر ساوه و ارائه راهکارهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۰۷ تعداد دانلود : ۳۱۶
هدف از پژوهش حاضر، بررسی مشکلات چند فرهنگی در مدارس ابتدایی شهر ساوه و ارائه راهکارها است. روش پژوهش ترکیبی؛ کیفی-کمی بود. جامعه آماری؛ 15178 نفر دانش آموز و 1400 معلم در سال تحصیلی 97-1396 که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای، 260 معلم و 373 دانش آموز انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کمی پرسشنامه فرهنگی-اجتماعی کوهن و رسمن (2014) و در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 معلم و تحلیل محتوا بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و آزمون رتبه ای فریدمن و t مستقل که یافته ها نشان داد مشکلات یاددهی، یادگیری، محتوایی و محیطی از لحاظ آماری در سطح 05/0 معنادار است. همچنین یادگیری، محتوای آموزشی، عدم آشنایی معلمان با فرهنگ های مختلف و احساس حقارت دانش آموزان لهجه دار با مشکلات آموزشی مدارس چندفرهنگی رابطه مستقیم و معناداری دارد. از سوی دیگر توجه برنامه ریزان به محتوای آموزشی، آشنایی معلمان با فرهنگ های مختلف، ارائه خدمات مشاوره در این مدارس برای مقابله با احساس خجالت و کمرویی دانش آموزان، مشارکت آن ها در فعالیت های گروهی، اهمیت دهی به فرهنگ های مختلف در متون کتاب های درسی، جمعیت کم کلاس ها، تعامل بیشتر با خانواده ها، عدم تبعیض و توجه خاص به فرهنگ ها، تأکید بر نقاط مشترک فرهنگ ها، تشکیل گروه های آموزشی با دانش آموزان فرهنگ های مختلف منجر به کاهش مشکلات آموزشی این مدارس خواهد شد.
۵.

تحلیل اثر تعدیلی متغیرهای مالی بر رابطه بین رفتار مدیریت در ارائه سود و شاخص های حسابرسی: مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۷۴
تحلیل اثر تعدیلی متغیرهای مالی بر رابطه بین رفتار مدیریت در ارائه سود و شاخص های حسابرسی: مطالعه ای بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده بررسی و تحلیل اثر تعدیلی متغیرهای مالی بر رابطه بین رفتار مدیریت در ارائه سود و شاخص های حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هدف تحقیق حاضر می باشد که به منظور انجام آن چهار فرضیه در نظرگرفته شد تا مشخص شود که آیا بین انتخاب حسابرس و تداوم انتخاب حسابرس با رفتار مدیریت در ارائه سود رابطه معناداری وجود دارد؟ همچنین  آیا متغیرهای مالی (افزایش منابع نقدی، بهبود بازدهی شرکت) بر رابطه بین انتخاب حسابرس و تداوم انتخاب حسابرس با رفتار مدیریت در ارائه سود تاثیر معناداری دارد؟ با توجه به فرضیات و قلمرو مکانی(که شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد) و زمانی(سال 1385-1394)، اطلاعات با استفاده از داده های موجود در نرم افزار ره آورد نوین و بررسی گزارش ها و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مراجعه به وبگاه رسمی بورس اوراق بهادار تهران  جمع آوری شد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از این است که بین انتخاب حسابرس و رفتار مدیریت در ارائه سود رابطه معناداری وجود ندارد اما بین تداوم انتخاب حسابرس و رفتار مدیریت در ارائه سود رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بهبود بازدهی شرکت بر رابطه بین انتخاب و تداوم انتخاب حسابرس با رفتار مدیریت در ارائه سود تاثیر معناداری دارد. واژگان کلیدی: شاخص های حسابرسی، رفتار مدیریت در ارائه سود، انتخاب حسابرس

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان