محسن زارع

محسن زارع

مدرک تحصیلی: کارشناس روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

The Effect of Critical Thinking-Oriented Dynamic Assessment on Iranian EFL Learners' Learning Potential: A Study of Reading Comprehension Skill(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Critical thinking dynamic assessment Learning Potential Score Mediation Reading Comprehension ZPD

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۰۸
The present study is part of a Ph.D. program that explores the possible effect of critical thinking-oriented dynamic assessment (CT-DA) on learners' learning potential in reading comprehension skills. 21 Iranian language learners who were homogenized in terms of their language proficiency, reading comprehension, and critical thinking abilities participated in this study. Learners were divided into three groups of CT-DA, dynamic assessment (DA), and Control group. While learners in CT-DA received mediation loaded with critical thinking techniques, learners in DA group received dynamic assessment mediation, and learners in the Control group did not receive any mediation. The analysis of the results revealed that DA and CT-DA significantly improve learners' reading potential scores. Moreover, significant differences between the Learning Potential Score (LPS) of DA and CT-DA groups were found, denoting the better performance of participants who received a critical thinking-oriented dynamic assessment. Finally, the qualitative analyses led to the detection of eleven mediational strategies which nurtured the development of the reading comprehension ability of L2 learners during CT-DA. The article concludes with suggestions for further research on dynamic assessment and critical thinking in second/foreign language development.
۲.

Iranian EFL Learners’ Perceptions toward Paper Assessment in Mid-term and Final Exams in an English Language Institute

کلید واژه ها: Perception mid-term exam final exam EFL Learners Assessment

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۳۴۵
Assessment has been taken to demonstrate that learning is aligned with external standards which is almost related to students’ goals in a curriculum in English language teaching and it plays an integral role in the success of language learning program that is following by so many EFL teachers. Consistency in scoring (mid-term and final exams) highly depends on the way of conducting paper assessment, validation of the process, reliability, experience of teachers, and different interpretation of assessors to make justified decision. Hence, the present study was an attempt to probe Iranian EFL learners’ perceptions toward paper assessment in mid-term and final exams in a language institute. To this end, a total of 100 participants (50 males and 50 females) between ages of 15 to 28 at intermediate level, were selected based on Nelson Proficiency Test. Data were collected through scores of two sequential semesters and a Likert scale questionnaire. The findings of this study indicated that there is a direct positive relation between learners’ viewpoints on paper assessment and their progress. Generally speaking, paper assessment in both formative and summative assessment would be a great progress among female and male English language learners.
۳.

Contributory Role of Critical Thinking in Enhancing Reading Comprehension Ability of Iranian ESP Students

کلید واژه ها: academic text Critical thinking ESP students Reading Comprehension

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۰۲
The present study aimed to investigate the possible relationship between ESP learners’ critical thinking abilities and their reading comprehension. For this purpose, from the population of students studying in different fields of engineering at Amol Islamic Azad University, a sample of 202 ESP participants were selected based on a purposive sampling method. A critical thinking questionnaire was then given whereby the targeted respondents answered the prompts underlying the critical thinking construct. Subsequently, a valid reading comprehension test with an acceptable reliability index was administered and the data were analyzed using the related descriptive and inferential statistics. The findings revealed that there was a robust and positive correlation between ESP learners’ levels of critical thinking ability and their reading comprehension. Moreover, it was found that ESP students regarded as high critical thinkers significantly outperformed those with lower levels of critical thinking on the reading comprehension test. Notably, the results may offer useful implications to both language teachers and English learners indicating that critical thinking strategies play a pivotal role in the reading comprehension process.
۴.

Book Review: Innovation and Change in English Language Education (Ken Hyland & Lillian L. C. Wong)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۵۷۲
It is widely accepted that today’s technological world is moving in a much more speed than the past, which requires the skill of keeping up with the pace of change. This change and innovation is a must for all organizations. According to Shen (2008, p.73), this change is trickier in the educational context, where “the nature of the knowledge, skills, and attitudes of those involved and the way that these are expressed in action” is of much significance. The need for innovation in education derives from the fact that they are, according to a study of the European Union reported in Popescu and Crenicean (2012, p.3982), “among the most important skills that employers seek.” Therefore, the book under review in this paper is about a topic that needs constant attention.
۵.

ویژگی های روانسنجی مقیاس الگوی جدید اختلال سازگاری: فرم بیست سؤالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اختلال سازگاری اختلالات مربوط به سانحه و عوامل استرس ارزیابی علائم اعتبار پایایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۴۶۹
مقدمه: مقیاس الگوی جدید اختلال سازگاری، ابزاری خود اظهاری برای ارزیابی اختلال سازگاری می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی این پرسش نامه در جمعیت ایران است. روش: در یک طرح همبستگی تعداد 150 نفر (92 مرد و 58 زن) از بین ساکنین شهر شیراز به شیوه غیر تصادفی هدفمند انتخاب و به مقیاس های رضایت از زندگی، سرزندگی، امید، استرس پس از سانحه، فهرست وارسی نشانگان، دس و تنیدگی ادراک شده پاسخ دادند. برای بررسی پایایی کل و عامل های پرسش نامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. ساختار عاملی پرسش نامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی و همبستگی مؤلفه ها و نمره کل پرسش نامه با متغیرهای پژوهش موردبررسی قرار گرفت. یافته ها: بررسی های آماری داده های پژوهش حاکی از اعتبار و پایایی مناسب پرسش نامه بود.مؤلفه های پرسشنامه اختلال سازگاری همبستگی مثبتی با استرس پس از سانحه، فهرست وارسی نشانگان، دس و اضطراب ادراک شده نشان دادند. همچنین بین مؤلفه های پرسشنامه اختلال سازگاری همبستگی منفی با رضایت از زندگی، امید و سرزندگی وجود داشت. از طرفی شاخص های برازندگی در محدوده پذیرش مدل قرار دارد. نتیجه گیری: مقیاس الگوی جدید اختلال سازگاری، ابزار مناسبی برای ارزیابی وضعیت فعلی یک فرد و تشخیص در تحقیقات و مداخلات بالینی در جامعه ایران است.
۶.

تعارض میان جاسوسی و آزادی اطلاعات از منظر حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادی امنیت جاسوسی حقوق بشر راهبرد صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۴۳۸
جاسوسی در پرتو حقوق بشر اهمیت بسیار زیادی دارد و این اهمیت زمانی آشکار می شود که افراد در لوای حقوق بشر مرتکب جاسوسی می شوند یا آنکه حکومت ها به بهانه جلوگیری از جاسوسی حقوق بشر را نادیده می گیرند. کاوش حقوقی در این موضوع ضمن رفع نکات مبهم می تواند راهگشای تعارضات حاکم نیز باشد، به نحوی که نه به حقوق اساسی افراد لطمه ای وارد شود و نه آنکه امنیت ملی دولت ها خدشه دار شود. التزامات حقوق بشری به دلیل داشتن سنگ بنایی استوار، محوریت بشر و بهره گیری از پشتیبانی جدی و سازوکارهای نظارت و کنترل در کنار ضمانت اجرای منحصر به فرد آن، تحرک سریع تر و هدفمندتری را نسبت به شکل گیری و توسعه سایر قواعد حقوقی می پیماید و بخش اعظم این فرایند را نیز به واسطه تحدید اختیارات و حاکمیت دولت ها و ایجاد ارکان نظارتی، موظف به کنترل اعمال دولت های عضو و ارکان و کارگزاران و نمایندگان آنان در داخل و خارج محقق ساخته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان