فرهاد قیصری

فرهاد قیصری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

شناخت بازیگران تدوین خط مشی عمومی موثر بر اجرای خط مشی های سلامت نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تدوین خط مشی عمومی اجرای خط مشی عمومی سلامت نظام اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۵۱۴
درصورتی که تدوین کنندگان خط مشی عمومی با اجرا ارتباط داشته باشند بسیاری از مشکلات از بین خواهند رفت اما در عمل این گونه نیست. هدف از پژوهش حاضر شناخت بازیگران تدوین خط مشی عمومی مؤثر بر اجرای خط مشی های سلامت نظام اداری در دستگاه های اجرایی استان خوزستان به منظور ارائه یک مدل است. در این تحقیق از پرسش نامه بازیگران تدوین خط مشی های عمومی با 51 سؤال و آلفای کرونباخ 815/0 و پرسش نامه سلامت نظام اداری با آلفای کرونباخ 790/0 با 74 سؤال استفاده شد. جامعه آماری در مرحله تدوین بازیگران خط مشی شامل 15 نفر از خبرگان بوده و در بخش اجرای خط مشی ها شامل 10377 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی بوده که با نمونه گیری طبقه ای ساده 382 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss 22 و Amos 22 استفاده شد. یافته ها نشان داد که بازیگران تدوین خط مشی عمومی شامل سیزده بازیگر بوده که به بازیگران رسمی و غیررسمی تقسیم شدند و خط مشی های سلامت نظام اداری شامل چهارده خط مشی هستند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین بازیگران تدوین خط مشی عمومی و اجرای خط مشی های سلامت نظام اداری رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت نیز مدل مطلوب ارائه شد.
۲.

بررسی رابطه ی مولفه های عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد شغلی مطالعه موردی: کارکنان اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان گلستان

کلید واژه ها: عدالت سازمانی تعهد شغلی رفتار شهروندی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۹
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد شغلی در میان کارکنان بوده است. پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری120 نفر بوده که طبق جدول مورگان 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد شغلی استفاده گردید که به ترتیب دارای ضریب آلفای کرونباخ 87/0، 90/0 و 79/0 می باشند. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده شد و نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان داد که بین عدالت توزیعی وتعهد شغلی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد، بین عدالت رویه ای و تعهد شغلی رابطه معنا داری وجود ندارد، بین عدالت تعاملی (مراوده ای) و تعهد شغلی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد، رابطه مثبت و معنا دار بین تعهد شغلی و رفتار شهروندیتأیید می شود، بین عدالت توزیعی ورفتار شهروندی رابطه معنا داری وجود ندارد،بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی رابطه معنا داری وجود ندارد و بین عدالت تعاملی (مراوده ای) و رفتار شهروندی رابطه معنا داری وجود ندارد.
۳.

شناخت عوامل بازدارنده استقرار نظام شایسته سالاری در سطح مدیران حرفه ای سازمان های دولتی شهرستان اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجزیه و تحلیل عاملی نظام شایسته سالاری مدیر حرفه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مسایل جاری مدیران
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مهارتهای عمومی مدیریت
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۳۹۸
در پژوهش حاضر به منظور شناخت عوامل بازدارنده استقرار نظام شایسته سالاری در سطح مدیران حرفه ای شهرستان اهواز سه سؤال تدوین گردیده است. سؤال اول به دنبال کشف عوامل بازدارنده استقرار نظام شایسته سالاری بوده است، سؤال دوم اهمیت رتبه ای هر یک از عوامل بازدارنده را جستجو می کند و در نهایت سؤال سوم درصدد تعیین روابط ساختاری بین عوامل بازدارنده و نظام شایسته سالاری می باشد. بر مبنای روش تحقیق تحلیل عاملی اکتشافی در جامعه آماری (10377=N) و با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان، حجم نمونه (384=n) تعیین شده است. همچنین برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی محقق ساخته با دو بخش، بخش اول،شناخت درجه استقرار نظام شایسته سالاری و بخش دوم،شناخت عوامل بازدارنده استقرار نظام شایسته سالاری به ترتیب با ضریب پایایی 93/0 و 83/0 بر حسب آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری spss و سایر ابزارها در حوزه آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که سه عامل پارتی بازی، عدم برابری فرصت و سطحی نگری عوامل بازدارنده می باشند. ضمن اینکه پارتی بازی در رتبه اول، عدم برابری فرصت در رتبه دوم و سطحی نگری در رتبه سوم اهمیت قرار دارند. همچنین بین سه عامل بازدارنده و استقرار نظام شایسته سالاری رابطه ی آماری معنی داری وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان