سارا ظفری

سارا ظفری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

The Effect of Employing Critical Needs Analysis on Iranian Intermediate Learners' Speaking Skills Improvement(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۲
English is taught all over the world either as a foreign or second language. It is taught as a foreign language in the Iranian educational system as well. However, it has always been the issue that EFL programs have been developed without conducting a systematic needs analysis from the learners’ perspective. The present study examined the effect of employing critical needs analysis on the learners' speaking skills improvement. To this end, 128 Iranian intermediate learners from three language institutes were selected and assigned to two experimental and control groups. The learners' Necessities, Wants and Lacks through a questionnaire and semi-structured interview were investigated. The experimental group received treatment based on the results of the interview and questionnaire. The results of the inferential statistics showed that the students' highest mean score was in the Necessities sub-dimension, followed by the Lacks, and Wants sub-dimensions which revealed that the students' needs were mostly the items which were necessary for the learners' use of language. In contrast, the control group received treatment based on the pre-determined syllabus of the course. The results of an independent sample t-test indicated that in the post-test, the speaking scores of the participants in the experimental group were significantly higher than the scores in the control group.
۲.

رابطه چند متغیری هدف گرایی پیشرفت اجتماعی با افسردگی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افسردگی اضطراب اجتماعی اهداف پیشرفت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی مرضی تحولی اختلال خلقی افسردگی
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی مرضی تحولی اختلالات اضطرابی وحشت و اضطراب اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی اجتماعی تعامل اجتماعی فرد در گروه
تعداد بازدید : ۱۰۲۳ تعداد دانلود : ۴۰۹
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی چند متغیری مؤلفه های هدف گرایی پیشرفت اجتماعی با افسردگی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. حجم نمونه در این پژوهش شامل 225 نفر دانشجوی دختر بود که به روش تصادفی چند مرحله ای از بین دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسش نامه هدفگرایی پیشرفت اجتماعی (SAGOS)، پرسش- نامه افسردگی بک (BDI-II) و پرسش نامه اضطراب اجتماعی(SAD) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چند گانه استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد در پیش بینی افسردگی از بین اهداف پیشرفت اجتماعی (تبحرگرا، عملکردگرا، عملکرد گریز) مؤلفه های عملکردگریز و عملکرگرای اجتماعی نقش مهمی دارند. همچنین در پیش بینی اضطراب اجتماعی از بین اهداف پیشرفت اجتماعی (تبحرگرا،عملکردگراو عملکردگریز) مؤلفه ی عملکرد گریزاجتماعی نقش مهمی دارد و نتایج حاصل از تحلیل کاننی نیز نشان داد که بین ترکیب خطی مؤلفه های هدفگرایی اجتماعی (تبحری، عملکردی و عملکردگریز اجتماعی) با ترکیب خطی متغیرهای افسردگی و اضطراب اجتماعی همبستگی چندگانه وجود دارد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان