پژوهش سیاست نظری
نویسندگان: عباس منوچهری

کلید واژه ها: همبستگی دوستی

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۶۲۸

چکیده

یکی از مفاهیم محوری در فلسفه اخلاق ارسطو، دوستی است. این مفهوم پس از وی در سیر تاریخ اندیشه به حاشیه رفت، اما در عصر حاضر مجدداً مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این نوشتار ضمن بررسی مفهوم دوستی در سیر اندیشه، نسبت آن با فلسفه سیاسی معاصر مورد بررسی قرار گرفته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵