پژوهش سیاست نظری

دوستی در فلسفه سیاسی

نویسندگان: عباس منوچهری

کلید واژه ها: همبستگیدوستی

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۸۵
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

یکی از مفاهیم محوری در فلسفه اخلاق ارسطو، دوستی است. این مفهوم پس از وی در سیر تاریخ اندیشه به حاشیه رفت، اما در عصر حاضر مجدداً مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این نوشتار ضمن بررسی مفهوم دوستی در سیر اندیشه، نسبت آن با فلسفه سیاسی معاصر مورد بررسی قرار گرفته است.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳