آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰

چکیده

انقلاب اسلامی امری در حال صیرورت است و فرایند تکاملی آن شامل مراحل پنج گانه انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی می شود. جریان حلقه های میانی مفهومی نوین است که به نقش آفرینی عمومی مردم در عرصه سیاسی اجتماعی اشاره دارد. مسئله پژوهش حاضر ناظر بر ماهیت و سازمان دهی حلقه های میانی در تحقق اهداف مردم سالار دینی است. در این مسیر با مصاحبه با خبرگان و تحلیل داده ها در نرم افزار MAXQDA این نتیجه حاصل شد که کارکرد مهم آن، پیوند گذشته با آینده، پیوند وضع موجود با آرمان ها و پیوند انقلاب اسلامی با تمدن نوین اسلامی است و اینکه هدایت و برنامه ریزی اجتماعی تمامی حرکت های عمومی در جامعه را بر مبنای هم افزایی و خودسازماندهی راهبری خواهد کرد.

The conceptual framework of the flow of middle circles of basic people, based on the Supreme Leader's point of view

In Iran's political sociology, the Islamic revolution is a continuous thing, in progress and not finished. The evolutionary process of the Islamic revolution includes five stages. Islamic revolution, Islamic system, Islamic state, Islamic society and new Islamic civilization are these stages. Exactly the spirit of the general will of the people can be seen in all these steps Different groups of people play a role in Islamic society, Islamic state and Islamic civilization. Organization of people requires sociological theories. The flow of middle circles is a new concept that refers to the general role of people in the social political arena. In order to strengthen the structure of the Islamic society of Iran, in the second step, it is necessary to pay serious attention to the middle circle as the main driver of the future in Iran. The problem is, basically, what is the sociological nature of this concept and organization for today's Iranian society. Therefore, the present article is trying to provide a detailed understanding of the flow of middle circles, the theoretical foundations of this concept are mentioned, the definition of this concept is also mentioned, and the features, functions, relationship with aligned structures are discussed, and finally, the appropriate political system It is presented with the flow of intermediate loops for better understanding. corresponding to it Interviews were conducted with experts and faculty members, and the data was analyzed with the help of MAXQDA software, and it was concluded that its important function is to link the past with the future, link the current situation with ideals, and link the Islamic Revolution with the new Islamic civilization; And guiding and social planning of all public movements in the society is the responsibility of the middle circles and It will lead this task based on synergy and self-organization of the people themselves.

تبلیغات