چکیده

ظهور سخن، کارآمدترین منبع دریافت اهداف گوینده شمرده می شود که خود در سایه قرائن لفظی و غیر لفظی حاکم بر واژگان پدید می آید. سیاق از اثرگذارترین قرائن غیر لفظی است که گونه های فراوانی دارد. سیاق مقابله، گونه ای از این دست است که هویتی نزدیک به وحدت سیاق دارد و بر پایه تقابل و رویارویی، ظهورساز است و به استناد دلایل حجیت ظهورات، معتبر و متبع است. ویژگی تقابل، مقتضی وحدت و گسست میان طرفین تقابل است و بسته به رابطه نسبی میان آن دو متغیر است. پیدایش سیاق مقابله نوعاً به مقام بیان منوط نیست؛ هرچند در مواردی این وابستگی وجود دارد. سیاق مقابله در بازشناسی معانی واژگان، ویژگی های مورد نظر گوینده در معنا، معنای لغوی واژه، نفی قیود محتمل و حتی شناخت نسخه صحیح، بسیار کارآمد است. گونه های سیاق مقابله متنوع است و شیوه های شایع آن در ساختار توصیف به غیر، غایت، تقسیم، بدل و مبدل و عطف نمایان می شود. برخی از انواع سیاق پوشیده است و از جامعیت و گستره ای برخوردار است که فهم و برداشت از طیف گسترده ای از روایات معصومین و سخنان فقیهان را تحت تأثیر قرار می دهد.

مهامّ سیاق المقابله وطریقه إعاده التّعرف علیه مع التّرکیز على تطبیقاته فی الاستنباط الفقهی

یعتبر ظهور الکلام المصدرَ الأکثر کفاءه لتلقّی مرادات المتکلّم، والظّهور نفسه یظهر فی ظلّ القرائن اللّفظیّه وغیر اللّفظیّه الحاکمه علی المفردات. یُعدّ السّیاق من أکثر القرائن غیر اللّفظیّه تأثیراً وله أنواع عدیده. سیاق المقابله هو نوع من هذا القبیل، له هویّه قریبه من وحده السّیاق، ینبثق منه الظّهور على أساس التّقابل والمواجهه، ومعتبر و متّبَع استناداً إلی أدلّه حجّیّه الظّواهر. خصوصیّه التّقابل تقتضی الوحده والفرقه بین طرفی التّقابل، وهی تختلف باختلاف العلاقه النّسبیّه بین الطّرفین. إنّ تواجد سیاق المقابله لا یعتمد نوعاً على مقام البیان؛ على الرّغم من وجود هذا الاعتماد فی بعض الحالات. إنّ سیاق المقابله مؤثّر للغایه فی التّعرف على معانی المفردات، والمیزات الّتی یریدها المتکلّم فی المعنى، والمعنى اللّغوی للکلمه، ونفی القیود المحتمله، وحتى التّعرف على النّسخه الصّحیحه. تتکثّر أنواع سیاق المقابله، وتظهر أسالیبها الرّائجه فی إطار الوصف بال «غیر»، والغایه، والتّقسیم، والبدل والمبدل منه و العطف. بعض أنواع السّیاق مکتومه، وله شمولیّه ونطاق شاسع یؤثّر على فهم وتفسیر مجموعه واسعه من روایات المعصومین وأقوال الفقهاء.

تبلیغات