نویسندگان: علی قاسمیان
حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۱۵ - ۱۴۳
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵

چکیده

امروزه پیشرفت تکنولوژی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد و گسترش حیرت آور وسایل ارتباط جمعی از قبیل ماهواره، اینترنت، ایمیل، فیس بوک و نشریات الکترونیکی معادلات گذشته را در برقراری روابط بین دولت ها تا حدود زیادی دچار تغییر و تحول اساسی نموده و جای خود را به معادلات جدیدی داده است. به گونه ای که به جای به کارگیری اهرم های نظامی و سخت افزارانه به صورت مستقیم توجه کشورها به استفاده از قدرت نرم و ایجاد تغییرات به صورت آرام و با استفاده از روش های نو جلب شده است که در این راستا نقش رسانه ها در جا انداختن سیاست دروغین چند کشور زورگو حائز اهمیت است. در این میان دولتمردان آمریکا ضمن طراحی جنگ نرم با هدف قرار دادن فکر و اندیشه مردم و نخبگان کشورهای هدف نقش قابل توجهی در سست نمودن اعتقادات و باورهای آنان ایفا می کنند، لذا آمریکا با تعریفی جدید از تروریسم و آزادی خواهی، خصوصاً بعد از یازده سپتامبر جنگ نرم گسترده ای علیه جهان اسلام به ویژه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته و از راهبردهای مختلفی جهت براندازی این نظام استفاده نموده که در این تحقیق ما به دنبال بررسی راهبردهای جنگ نرم آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم.  

An Analysis of the strategic potential of soft power of the Islamic republic of Iran, against the soft war strategy of the Unite States

Today the progress in information and communication technologies and the growth and spread of mass media such as satellite, internet, email, Facebook and electronic publication have changed the relations between states in a way that instead of applying military leverage and hard power directly to the states, the use  of soft power is replaced  slowly  as a new method and has attracted the media's role in this regard to justify the dishonest policy of  a few brutal countries.  This policy is important in the decision of Americans between the state of war by targeting thinking people and the elite target countries making significant role in the weakening their beliefs, so the new American definition of terrorism and freedom, especially after September eleven they targeted a soft war against the Islamic World and specially Islamic Republic of Iran and launched various strategies for overthrowing the regime, Here we investigate the U.S. soft war strategy against Iran.  

تبلیغات