آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶

چکیده

هدف پژوهش بررسی میزان تأثیر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی با تکیه بر مدیریت دانش بوده است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران مراکز ستادی تأمین و توسعه خدمات بهزیستی شهر تهران است که با توجه به نتیجه حاصل از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد ۱۰۹ نفر انتخاب گردید. محقق از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای توزیع پرسشنامه ها بهره برده است. جهت دستیابی و جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (۱۹۹۵)، مدیریت منابع انسانی بوسلی و ویل (۲۰۰۲) و نوآوری سازمانی مدل میرمیران (۱۳۹۳) بهره گرفته شد. پایایی پرسشنامه ها با به کارگیری روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/95، 91/0 و97/0 بدست آمد. همچنین، به منظور آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و برای تحلیل داده های توصیفی و تحلیل عاملی از نرم افزارهای 22 spss و 3smart pls  بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که مدیریت منابع انسانی توام با مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی مراکز تأمین و توسعه بهزیستی تهران مؤثر بوده است. همچنین مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی و مدیریت دانش تأثیر معنی داری داشته است. این پژوهش با افزایش و بکارگیری دانش توسط مدیریت منابع انسانی در بهزیستی تهران، نوآوری سازمانی و درنتیجه اثربخشی خدمات به جامعه را بهبود بخشیده و تلفیق دانش در عملکرد، توسط مدیریت منایع انسانی بهزیستی تهران توصیه گردیده است.

Study of the Effect of Human Resource Management on Organizational Innovation based on Knowledge Management (Case Study of Tehran Welfare Staff)

The purpose of this research is to investigate the impact of human resource management on organizational innovation based on knowledge management. This research is descriptive and correlational. The statistical population includes employees and managers of the headquarters centers for the provision and development of welfare services in Tehran. According to Cochran's formula, the sample size was 109 people. The researcher used a simple random sampling method to distribute the questionnaires. In order to obtain and collect information, Nonaka and Takeuchi's (1995) knowledge management questionnaires, Bosley and Weil's (2002) human resource management, and Mirmiran model’s organizational innovation (2013) questionnaires were used. The reliability of the questionnaires was obtained using Cronbach's alpha method, 0.95, 0.91, and 0.97, respectively. Also, in order to test the hypotheses, the structural equation modeling method was used, and for descriptive data analysis and factor analysis, 22 spss and 3smart pls software were used. The results indicate that human resource management combined with knowledge management has been effective in the organizational innovation of Tehran welfare development and supply centers. Also, human resource management has had a significant impact on organizational innovation and knowledge management. This research, by increasing and applying knowledge by human resources management in Tehran welfare, has promoted organizational innovation and as a result, improved the effectiveness of services to the society, and the integration of knowledge in performance has been recommended by the management of human resources in Tehran welfare.

تبلیغات