آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی تعاملی برای اشاعه گزینشی اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر روش، پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان ارشد، دکتری و اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران بوده است. براساس آمار موجود در سایت این دانشگاه، تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه 730 نفر، دانشجویان دکتری 3000 و ارشد 4000 نفر بوده است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه اعضای هیئت علمی 253 نفر، دکتری 340 نفر، ارشد 350 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که روایی آن از دید صاحب نظران علم اطلاعات و دانش شناسی مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار 16Spss   و آزمون T تک نمونه ای استفاده شد.  در این پژوهش ابتدا به شناسایی و دسته بندی خدمات مبتنی بر اشاعه گزینشی اطلاعات پرداخته و سپس تعداد 43  خدمت شناسایی شده در 7 ویژگی شامل: ویژگی گنجینه دانش (7)،  بازخورد (7)،  ارتباط دوسویه (5)،  آموزش (4)،  جست وجو (7)،  سفارشات (7) و مدیریت دانش (6) دسته بندی شد. نمره میانگین به دست آمده برای اغلب ویژگی های مدل نظام اشاعه گزینشی اطلاعات بالای نمره معیار4 بود. با استفاده از این مدل، نظام اشاعه گزینشی اطلاعات به صورت هوشمند نیاز اطلاعاتی کاربران عضو را تشخیص می دهد. امکان پشتیبانی از حجم وسیع اطلاعات، ارتباطات دو سویه، سفارشات، مدیریت دانش و روزآمدی آن به صورت لحظه ای از جمله ویژگی های مورد نظر در این مدل است.

Designing an Operational Interactive Model for the Selective Dissemination of Information (SDI) in Academic Libraries (Case Study: Tarbiat Modares University)

The purpose of this study was to design an operational interactive model for the selective dissemination of information (SDI) in academic libraries. This research is purpose-oriented, applied, and methodically oriented. The statistical population of this study included all MSc students, Ph.D. students, and faculty members of Tarbiat Modares University in Tehran. According to the statistics available on the site of the university, the number of university faculty members was 730, Ph.D. students 3000, and MSc students 4000. Using the Cochran formula, the sample number of faculty members was 253, Ph.D. 340, MSc students 350. The data-gathering tool was a questionnaire whose validity was confirmed by experts in information science. For data analysis, 16Spss software and a single sample T-test were used. In this study, the identification and categorization of information-based dissemination services were first determined, then the number of 43 services identified in 7 characteristics included: knowledge repository(7), feedback (7), Two-way communication(5), education (4), Search (7), Orders (7), and Knowledge Management (6). The average score obtained for most of the characteristics of the selective dissemination system model was above the score of 4. Using this model, the selective dissemination system intelligently recognizes the information needs of member users. It is possible to support a wide range of information, two-way communication, orders, knowledge management, and instant messaging as one of the features of this model.

تبلیغات