آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰

چکیده

انتخاب بهینه یک شرکت برای سرمایه گذاری با توجه به نسبت های مالی آن چالشی است که انتظار می رود با کاهش ابعاد داده ها تا حدودی ساده شود. تشخیص دقیق اهمیت نسبی معیارها در هر شرکتی برای بسیاری از تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران امر ساده ای نیست. هدف از این پژوهش ارائه روش هایی برای تصمیم گیری است که با حداقل دانش مالی تخصصی قابل اجرا باشد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 172 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت سال-شرکت، مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا، نسبت های مالی با استفاده از تحلیل رگرسیون درخت تصمیم   برای پیش بینی چرخه عمر اولویت بندی شدند. نسبت های مالی به عنوان متغیر مستقل و داده های صورت جریان وجوه نقد به عنوان متغیر وابسته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. به منظور پیاده سازی دقیق مدل های ارائه شده از محیط کدنویسی نرم افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد که نسبت کفایت نقد و نسبت بدهی به ارزش ویژه به ترتیب بیشترین و کمترین اهمیت را دارند. سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی نسبت های مالی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها اولویت بندی شدند که نسبت های اهرمی و نسبت های سودآوری به ترتیب بالاترین و پایین ترین رتبه را به خود اختصاص دادند. نتایج این پژوهش می تواند جهت ایجاد تصویر روشنی از عملکرد مالی شرکت ها توسط تمامی سرمایه گذاران در بورس اورق بهادار، مورد توجه قرار گیرد.

Prediction of Firm's Life cycle and Financial Performance Appraisal using Decision trees Algorithm and Multi-criteria Decision-making Techniques

Optimal selection of a company for investment considering its financial ratios is a challenge that is expected to be somewhat simplified by reducing the amount of data. Accurately recognizing the relative importance of metrics in any company is not easy for many decision-makers and investors. The purpose of this study is to provide methods for decision-making that can be implemented without specialized financial knowledge. For this purpose, a sample of 172 companies listed on the Tehran Stock Exchange as a company-year, during the period 2008-2019 was examined. First, the financial ratios were prioritized using decision tree regression analysis (type CART) to predict the life cycle. The results showed that the cash ratio and Debt to Equity Ratio were the most and the least important factors, respectively. Then, using fuzzy hierarchical analysis (FAHP) and TOPSIS, financial ratios were prioritized to evaluate the Financial Performance of companies that leverage ratios and profitability ratios had the highest and lowest ranks, respectively.

تبلیغات