چکیده

زنان به عنوان کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام همواره خواسته هایی را در زمینه موضوعات مرتبط با خود مطرح می کنند که برگرفته از گفتمان هایی است که دانسته یا ندانسته به آن پایبند هستند. از آنجا که یکی از نقش های زنان مادری است و با توجه به اهمیت این نقش در حفظ خانواده و جامعه، هدف این پژوهش گفتمان شناسی فرهنگی-اجتماعی زنان در اینستگرام و بررسی جایگاه خواسته های مادران بود. رویکرد این پژوهش اکتشافی و روش تحقیق کاربردی و کیفی بوده و برای انجام آن از روش تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف استفاده شد. جامعه آماری، کلیه صفحات واقعی کاربران زن ایرانی با بیش از 10000 دنبال کننده، با استفاده از روش نمونه گیری نااحتمالی و تکنیک هدفمند، از هزار صفحه، 56 صفحه دارای شرایط بودند. در نهایت یازده گفتمان محبوب زنان در اینستاگرام پیدا شد. در این گفتمان ها تنها یک گفتمان به این موضوع پرداخت. گفتمان های دیگر رویکردهای متفاوتی نسبت به مادران داشتند. گفتمان فمنیست رادیکال و گفتمان فمنیست لیبرال، نقش مادری را به طور کامل نپذیرفتند، گفتمان توانمندسازی زنان، گفتمان مطالبات فرهنگی و اجتماعی زنان، گفتمان ضدبلاگرهای تبلیغاتی و گفتمان مثبت نگری به بدن، نسبت به نقش مادری و مطالبات آن، بی تفاوت بودند و گفتمان حقوق زن، گفتمان خشونت علیه زنان، گفتمان فمنیست اسلامی و گفتمان نواندیشان دینی، صرفاً به مسائل حقوقی مادری توجه داشتند. این وضع نشان از اهمیت پایین خواسته های فرهنگی و اجتماعی مادران دارد. به عبارت دیگر، اگرچه مادر نقش مهم و پررنگی در جامعه دارد اما به علل مختلف که نیازمند تحقیقی مجزا است، در مقایسه با سایر نقش های زنان از اهمیت کمتری برخوردار است.

Socio-cultural discourse analysis of women on Instagram (place of mothers' wishes)

Women, as users of the Instagram social network, always raise wants on topics related to them, which are derived from discourses that they adhere to knowingly or unknowingly. Since one of the roles of women is motherhood and considering the importance of this role in preserving the family and society, the purpose of this research was socio-cultural discourse analysis of women on Instagram and investigating the position of mothers' wishes. The approach of this research is exploratory and the research method is applied and qualitative, and Norman Fairclough's discourse analysis method was used to conduct it. The statistical population, all the real pages of Iranian female users with more than 10,000 followers, using the probability sampling method and targeted technique, out of a thousand pages, 56 pages had conditions. Finally, eleven popular discourses of women on Instagram were found. In these discourses, only one discourse addressed this issue. Other discourses had different approaches towards mothers. The radical feminist discourse and the liberal feminist discourse did not fully accept the role of mother. the discourse of women's empowerment, the discourse of women's cultural and social wants, the discourse of anti-advertising bloggers, and the discourse of body positivity, were indifferent to the role of motherhood and its wants. And the discourse of rights Women, The discourse of violence against women, the discourse of Islamic feminists, and the discourse of religious neo-thinkers, were only concerned with the legal issues of motherhood. This situation shows the low importance of cultural and social wants of mothers. In other words, although the mother has an important and prominent role in society, it is less important compared to other roles of women due to various reasons that require a separate research.

تبلیغات