آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳

چکیده

در ادبیات اقتصاد شهری –که در ایران نیز سابقه چندانی ندارد- نشان داده شده که عملکرد شهرها به ساختار آن ها بستگی داشته و به عبارتی بین عملکرد شهر و ساختار آن رابطه معنی داری برقرار است. بر این اساس و با وجود چنین رابطه ای می توان عملکرد آینده شهرها را بر اساس تغییرات ساختاری آن ها پیش بینی نمود. ازاین رو، این پژوهش با هدف بررسی روند تغییرات ساختاری شهرهای ایران و نیز تمایزات منطقه ای نظام شهری و بر اساس جایگاه نخست شهری طراحی شده است. برای دستیابی به این هدف، از شاخص های نخست شهری، دو شهر، چهار شهر گینزبرگ، چهار شهر مهتا، موماو و الوصابی، تمرکز هرفیندال، عدم تمرکز هندرسون، آنتروپی و تسلط شهری موسوی استفاده شده و داد ه های این مطالعه از سرشماری سال های 1355 تا 1395 استخراج شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پدیده نخست شهری در نظام شهری ایران در همه این دوران وجود داشته و شاخص های نخست شهری در این سال ها، حرکت به سمت تعادل بیش تر در نظام شهری کشور را نشان می دهد. بااین وجود، میزان نخست شهری طی سال های موردبررسی کاهش داشته و روند کاهش در شاخص های موردبررسی، همسو با یکدیگر است. بااین وجود و با توجه به شواهد موجود، نتایج به دست آمده نشان دهنده ایجاد نخست شهرها در نظام شهری ایران به جای یک نخست شهر است. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، اکثریت شاخص های موردبررسی تا سال 1385 نشان می دهد بالاترین و پایین ترین میزان نخست شهری به ترتیب در استان های تهران و مازندران بوده و از این سال به بعد، استان قم به عنوان استان با بالاترین نخست شهری در نظام شهری ایران پدید آمده است. بر این اساس، می توان انتظار داشت که تغییر در ساختار نظام شهری ایران زمینه را برای تغییرات عملکردی آینده در آن ها فراهم نماید.

Regional Differences in The Primate City Changes of Iran: 1976-2016

  1- INTRODUCTION In the urban economics literature - which does not have much history in Iran - it has been shown that the performance of cities depends on their structure. In other words, there is a significant relationship between the performance of the city and its structure. Accordingly, despite such a relationship, the future performance of cities can be predicted based on their structural changes. Therefore, this study is designed to investigate the trend of structural changes in Iranian cities as well as the regional differences of the urban system and based on the first urban position.   2- THEORETICAL FRAMEWORK Although there have been many studies examining primary urban indicators in each region, based on the research conducted in this study, a study examining primary urban indicators by city in all provinces of Iran for the period leading up to the 2016 census, have not been observed. This makes this study different from other studies in this field. Thus, this paper is innovative in comparison to previous studies in two respects. First, it used the nine primate city indicators individually to realize the primary cities of all cities in the country, as well as all cities in each province in the country, and compared them among them. In addition, the rank-size rule has been used to measure the balance or imbalance in population distribution. However, in previous studies, primary cities have been calculated only for cities across the country or in specific regions, and only a few of these indicators have been used, with no comparison between them. Second, the survey period in this study covers the year 2016, based on the most recent information available in the field. However, primate city surveys of cities across the country (to the knowledge of the researchers in this study) have not been conducted until the last census period.   3- METHODOLOGY This study is designed to investigate the trend of structural changes in Iranian cities as well as the regional differences of the urban system and based on the first urban position. To achieve this goal, this paper have been used nine Primate City indexes Including primate city Index, Two City Index, Ginsberg Index, Mehta's Four City Index, Moomaw & Alwosabi Index, Herfindahl Concentration Index, Herfindahl Deconcentration Index, Entropy Index and Mousavi urban domination. The data of this study are extracted from the census in Iran of 1976 to 2016.   4- RESULTS & DISCUSSION The results show that the primate city phenomenon in the urban system of Iran has existed throughout this period. Also, the primate city indicators in these years show the move towards more balance in the urban system of the country. However, the primate city rate has decreased during the studied years and the decreasing trend in the studied indicators is consistent with each other. However, according to the available evidence, the results show the creation of prime cities in the Iranian urban system instead of a prime city. Also, based on the results of this study, the majority of the studied indicators up to 2006 show that the highest and lowest urban prime rates were in Tehran and Mazandaran provinces. Qom province has the highest urban prime in the urban system of Iran since 2006. Accordingly, it can be expected that the change in the structure of Iran's urban system will provide the way for future functional changes in them. 5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS The status of primate cities in different regions is influenced by situational characteristics and urban location. The study of regional primate cities during the study period, using Mehta's Four City Index, showed that border regions and regions close to border points have shifted from a predominant primate city status to a desirable or minimal status. This is because the flow of domestic goods and services moves from larger centers to smaller centers, and as this flow passes through different regions to reach the center, its impact is felt in intermediate regions, causing the primate city phenomenon in some domestic states (especially those close to other regions from the center of domestic goods and services).

تبلیغات