آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴

چکیده

باوجود افزایش شمار شرکت های صادرات صنایع غذایی در استان کرمانشاه ایران، نیازمندی های اساسی این شرکت ها به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته و دست اندرکاران فضای کسب وکار پرریسکی را شاهد هستند. در این راستا ضرورت ارائه مدلی برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت ها با تأکید بر نقش جهت گیری استراتژیک لجستیک احساس می شود. در این پژوهش با استفاده از از نظریه داده بنیان، رفتار استراتژیک لجستیک شرکت های صادرکننده مواد غذایی استان کرمانشاه مطالعه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و مدیران ارشد شرکت های صادرکننده مواد غذایی استان است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق گردآوری شده اند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، با انجام کدگذاری باز تعداد 76 مفهوم استخراج شده است. در مرحله کدگذاری محوری، این مفاهیم در قالب 16 مقوله دسته بندی شده اند. در انتها، بر اساس مدل پارادیمی نظریه داده بنیان، مقوله ها در قالب 6 بعد عوامل علی (چالش های عمومی صادراتی، کیفیت لجستیک برای کالاهای صادراتی و عملکرد توسعه ای شرکت ها)، پدیده محوری (توانمندی های استان در زمینه صادرات مواد غذایی)، عوامل مداخله گر (هزینه های ارتقاء لجستیک کالاهای صادراتی، سبک مدیریت در شرکت های صادراتی، ویژگی های ساختاری شرکت ها و منابع انسانی )، شرایط زمینه ای (نقش حاکمیت و ارتباطات و بازاریابی)، استراتژی ها (استراتژی های زیرساختی، استراتژی های حمایتی، استراتژی های تحول دیجیتال و استراتژی های عملیاتی) و پیامدها (نتایج مطلوب مستقیم و نتایج مطلوب غیرمستقیم) دسته بندی شده اند. .

Presenting a model for improving the export performance of food industry companies in Kermanshah province with an emphasis on logistics strategy

Despite the increasing number of food industry export companies in Kermanshah province of Iran, the basic needs of these companies have not been fully addressed and key players are witnessing a risky business environment. Therefore, presenting a model of export performance improvement with an emphasis on the role of logistics strategic orientation is of the utmost importance. In the present study, using grounded theory approach, the logistics strategic behavior of food exporting companies in Kermanshah province is studied. The statistical population includes the experts and senior managers of food exporting companies in Kermanshah province. Purposive sampling and snowball sampling techniques were used and data were collected through in-depth semi-structured interviews and continued until the theoretical saturation was achieved. By performing open coding, 76 different concepts were extracted. These concepts have been categorized into 16 categories through the axial coding process. Finally, using the grounded theory paradigm model, 6 aggregate themes were obtained which include: causes (export general challenges, logistics quality for export goods, and the firms' development performance), phenomenon (province's capabilities in food export), intervening conditions (the improvement costs of export goods logistics, management styles in export companies, firms' structural characteristics, and human resources), context (the role of governance, communication, and marketing), strategies (infrastructure strategies, support strategies, digital transformation strategies, and operational strategies), and consequences (direct desired results, and indirect desired results).

تبلیغات