کلید واژه ها: عصر نزول مشاغل حکومتی صحابه داده های رجالی مدینه النبی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۲۷ - ۱۵۹
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۱

Government Jobs in Madinah al-Nabi based on Rijali’s Reports

There is some information about the various jobs of the companions in the books of al-Rijal. Recognition and analysis of this information can acquaint us with aspects of the economic system of the early Islamic Arab society. Numerous studies can be found from ancient times to modern times, in each of which attention to this matter and analyses based on it have been presented from the early history of Islam. The subject of the present study is to recognize government jobs in Madina al-Nabi. By extracting the data contained in historical and Rijal sources, it is tried to categorize the reports related to government jobs in the Medina of the era of the Prophet, and examine the companions’ rate of employment to each of those jobs. On this basis, in the present study, these questions will be answered: first, can we find objective and reliable pieces of evidence about jobs in the early Islamic government by reviewing historical sources, especially Rijal books; second, to what extent can the links between these reports themselves help us to objectively classify these jobs; third, how much can the information about each job indicate their relationship to each other or their position in the early Islamic system of government.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹

چکیده

در منابعِ رجالی، تاریخی و حدیثی داده هایی درباره مشاغل مختلف صحابه همچون یکی از شیوه های تولید ثروت در عصر نزول قرآن نیز جای گرفته است. بازشناسی و تحلیل این داده ها می تواند ما را با ابعادی از نظام اقتصادی جامعه عرب صدر اسلام آشنا کند و به شناخت بستر نزول آیات قرآن و روایات نبوی هم فایده رساند. مطالعات متعددی را از دیرباز تا دوران معاصر می توان یافت که در هر یک به نحوی به این امر توجه و تحلیل هایی بر پایه آن از تاریخ صدر اسلام بازنموده شده است. موضوع مطالعه کنونی، بازشناسی مشاغل حکومتی در مدینه النبی است. می خواهیم با استخراج داده های مندرج در منابع تاریخی و رجالی، گزارش های مرتبط با مشاغل حکومتی رایج در جامعه مدینه عصر رسالت را گونه شناسی و دسته بندی و میزان اشتغال یاران پیامبر اکرم(ص) را به هر یک از این مناصب بازشناسی نماییم. اکنون بر همین پایه در مطالعه پیش رو بناست به این پرسش ها پاسخ دهیم که اولاً، آیا می توان با مرور منابع تاریخی، خاصه منابع رجالی و حدیثی، شواهد عینی و قابل اتکائی درباره مشاغل حکومتی صدر اسلام پیدا کرد؛ ثانیاً، پیوندهای موجود میان خود این گزارش ها چه اندازه می توانند ما را در طبقه بندی عینیت گرایانه مشاغل یاری برسانند؛ ثالثاً، حجم اطلاعات مربوط به هر یک از مشاغل چه اندازه می تواند گویای پیوندشان با همدیگر یا جایگاهشان در نظام حکومتی صدر اسلام باشد.

تبلیغات