آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل و نقشه ی راه آموزش عالی با رویکرد بین المللی شدن و اعتبارسنجی آن انجام شده است. روش مطالعه: پژوهش کیفی از نوع داده بنیاد کلاسیک است. مشارکت کنندگان شامل 20 نفر از صاحب نظران و استادان و پژوهشگران حوزه ی آموزش عالی می باشند که به روش هدفمند نمونه گیری و سپس به صورت نیمه-ساختاریافته مصاحبه شده اند. داده ها به کمک نرم افزار MAXQDAv2020 کدگذاری شده و برای اعتباریابی الگوی پژوهش از شاخص های مقبولیت اشتراوس و کوربین، تکنیک بازدید توسط اعضا و رویکرد خودبازبینی توسط محقق استفاده شده است. یافته ها: براساس یافته ها مهم ترین نهادهای تأثیرگذار بر بین المللی سازی آموزش عالی 5 دسته، یعنی نهادهای سیاست گذار کلان، نهادهای واسطه ی پیاده سازی سیاست ها، نهادهای اجرایی، نهادهای سیاست گذار اجرایی و نهادهای سیاست گذار برنامه ای می باشند. همچنین، مهم ترین کارکردها این نهادها در جهت بین المللی سازی آموزش عالی شامل کارکردهای سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و ارائه ی خدمات می باشد. نتیجه گیری: بنابر نتایج بیان می شود که جهت حرکت به سمت بین المللی شدن علاوه بر ساختار درون دانشگاه ها و آموزش عالی نهادها، کل محیط خارج از دانشگاه نیز در این امر دخیل هستند؛ چراکه نتایج آن به خارج از دانشگاه نیز برخواهد گشت؛ بنابراین زمانی قادر خواهیم بود در مسیر بین المللی شدن حرکت کنیم که علاوه بر نهاد دانشگاه کل کشور و نظام در حرکت به سمت بین المللی شدن دارای عزم و اراده ی جدی، سیاست، برنامه، سند، قانون و چشم انداز باشد و نقش، کارکرد و ارتباط تک تک این نهادهای کشور باید مشخص گردد تا بتوان در این مسیر گام درست برداشت.

Role Makers of Internationalization of Higher Education in Iran's Science and Technology System (Functions and Institutions)

Objective: The current research was carried out with the aim of designing a higher education model using the approaches of internationalization and validation. Research Method: The participants of this study included 20 experts, professors and researchers in the field of higher education, who were selected through purposeful sampling and then interviewed in a semi-structured way. The data was coded with the help of MAXQDAv2020 Software, and to validate the research model, Strauss and Corbin’s acceptability indicators were used. Members’ observation and researchers’ self-review were used as the research tool. Findings: According to the findings, the most important institutions influencing the internationalization of higher education included macro policy-making institutions, intermediary institutions for policy implementation, executive institutions, executive policy-making institutions, and programmatic policy-making institutions. Also, the most important functions of these institutions in the internationalization of the higher education were the functions of policy making, regulation, facilitation and service provision. Conclusion: According to the results, in addition to the structure within the universities and higher education, the institutions and the entire environment outside the university were also involved in the direction of internationalization. Therefore, internationalization will occur when the institution of the university along with the whole country and the system move towards internationalization with serious determination and will, policy, program, document, law and vision. Moreover, the role, function, and relationship of each of these institutions should be determined so that the right step can be taken in this direction

تبلیغات