نویسندگان: لیلا عبدی خجسته

کلید واژه ها: فرهنگ اردو به اردو سیداحمد دهلوی فرهنگ آسیه مدخل حکایت ها

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۷۵-۹۰
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۲

چکیده

منشی سید احمد دهلوی (1262- 1336ق/ 1846- 1919) پس از سی سال کار بر روی فرهنگِ اردو اردو در چهار جلد، فرهنگِ آصفیه را در سالِ 1892 به پایان بُرد. این فرهنگ در دورکه حیاتِ وی در هندوستان منتشر شد. مؤلف در فرهنگِ آصفیه در شرح برخی از مدخل ها، حکایت هایی را آورده است که با توجّه به مدخل، به فرهنگِ هندوستان، ایران، اسلام یا یونان مربوط می شود. امری که در فرهنگ هایِ اردوی پیش از آن و همزمان با آن رایج نبود. در این مقاله برخی از این حکایت ها آورده شده است.