چکیده

هدف تحقیق حاضر ؛ مطالعه تحلیل سلسله مراتبی مدل بهینه زنجیره تامین در دستگاه های دولتی ایران می باشد. پس از بررسی پیشینه تحقیق و همچنین مصاحبه با خبرگان، چهارمؤلفه اصلی؛ عوامل فردی، عوامل سازمانی، فرآیند زنجیره تأمین و قوانین و مقررات جهت مدل سازی تحقیق شناسایی شدند. در این مطالعه با بهره گیری از تکینیک دلفی، معیارها زیرمعیارهای مطالعه طبقه بندی گردیدند. سپس با بهره گیری از معادلات ساختاری، روابطه بین مؤله ها و زیرمؤلفه ها با یکدیگر و همچنین اثرگذاری آنها بر زنجیره تأمین در دستگاه های دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت نیز مدل های مختلف با استفاده از پویایی شناسایی سیستم مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از برآورد معادلات ساختاری نشان داد که عوامل سازمانی با ضریب 901/0 بیشترین اثر را بر زنجیره تأمین دارد. همچنین سایر نتایج نشان داد که قوانین و مقررات و فرآیند زنجیره تأمین اثرمعناداری بر زنجیره تأمین دارند، درحالیکه عوامل فردی اثر معناداری بر زنجیره تأمین ندارد. نتایج ارزیابی مدل اسکور با استفاده از روش AHP نشان داد که قابلیت اطمینان با امتیاز 301/0، بالاترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه ها به دست آورده است. معیارهای چابکی زنجیره تأمین با 226/0، هزینه های زنجیره تأمین با 191/0، مدیریت دارایی های زنجیره تأمین با 180/0 و پاسخگویی زنجیره تأمین با امتیاز 102/0 در اولویت های بعدی قرار دارند.

تبلیغات