چکیده

هدف اصلی تحقیق، بررسی اهمیت نسبی پایبندی به هویت فرهنگی در بروز تعلق خاطر کاری کارکنان بانک های دولتی استان قزوین می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 201 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی، تهیه نمودارها و جداول فراوانی استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها، ابتدا جهت آگاهی از نرمال بودن متغیرها از آزمون اسمیرنوف – کولموگروف استفاده شد، که مشاهده گردید متغیرها از توزیع نرمال برخوردارند و در این حالت با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و از تکنیک اهمیت نسبی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد ابعاد هویت فرهنگی با تعلق خاطر کاری رابطه معنی داری دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن است که ابعاد هویت فرهنگی در بروز تعلق خاطر کاری دارای اهمیت نسبی یکسانی نیست.

تبلیغات