آرشیو

چکیده

بررسی تاثیر رضایت مندی کارکنان بر روی رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع (مورد مطالعه: شهرداری کوهدشت) این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رضایتمندی کارکنان با رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع شهرداری کوهدشت صورت گرفته است .روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی و رویکرد پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که رضایتمندی کار کنان بصورت مستقیم و غیر مستقیم باعث رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع شهرداری کوهدشت می شود. همچنین رضایتمندی ارباب رجوع نیز منجر به جلب وفاداری ارباب رجوع خواهد شد. بنابراین مدیران شهرداری کوهدشت می توانند با راهبرد تمرکز بر سرمایه انسانی سازمان خود، با ارتقا توانمندی و رضایتمندی کارکنان شهرداری موجبات رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع را فراهم کنند. واژگان کلیدی: رضایتمندی کارکنان، رضایتمندی ارباب رجوع ، وفاداری ارباب رجوع ، توسعه شهری، شهرداری کوهدشت