نویسندگان: حمید علاقه بند

کلید واژه ها: رهبری تکنولوژی رهبری چند عاملی پذیرش تکنولوژی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۳۸-۵۰
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۱۵

چکیده

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ اجرا همبستگی می باشد. چامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان شرکت مخابراتی و فناوری اطلاعاتی روان ارتباط عصر تشکیل می دهند که بنا به اطلاعات بدست آمده از کارگزینی سازمان مرکزی تعداد کارکنان 300 می باشند. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان برابر 169 نفر بدست آمده است. برای تعیین روایی محتوایی، پرسشنامه ها به سه نفر از اساتید و خبرگان مجرب در زمینه مدیریت جهت بررسی محتوایی ارائه گردید که با بررسی و تغییرات انجام شده کلیه آنها سؤالات تنظیم شده را مورد تأیید قرار دادند و از این طریق روایی محتوایی پرسشنامه ها تأیید گردید. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از بااستفاده ازآزمون کولموگروف - اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده تست می شود. درصورت نرمال بودن برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. همچنین از روش اهمیت نسبی برای تبیین نقش متغیرها در متغیر وابسته استفاده می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که مولفه های رهبری چندعاملی 15.6 درصد پذیرش تکنولوژی را تشریح می کند که بعد رهبری تبدیلی دارای بیشترین وزن نسبی و بعد رهبری تبادلی دارای کمترین وزن نسبی می باشد. و رهبری تبدیلی با 82/62 درصد و رهبری تبادلی با 17/37 درصد سهم وزنی را در تاثیر بر پذیرش تکنولوژی را به خود اختصاص داده است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر یکسان نبودن وزن نسبی ابعاد رهبری چندعاملی در تاثیر بر پذیرش تکنولوژی مورد تایید واقع گردید

تبلیغات