دانشکده علوم اداری و اقتصاد

مطالعه عوامل موثر بر ترجیح مشتریان درانتخاب یک تلویزیون با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( مطالعه موردی : شهر اصفهان )

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

این پژوهش به صور پیمایشی به بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک تلویزیون در شهر اصفهان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می پردازد . پس از بررسی ادبیات مرتبط با موضوع ، هفت معیار کیفیت صدا ، کیفیت تصویر ، زیبایی ظاهری تلویزیون ، شهرت و اعتبار نام تجاری ، قیمت ، داشتن ضمانت نامه و خدمات پس از فروش و داشتن امکانات متنوع هنگام با تکنولوژی روز به عنوان مهمترین عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک تلویزیون مشخص شده است . مساله تصمیم گیری در سه سطح به صورت سلسله مراتبی ساختار داده شده و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار انتخاب خبره انجام شد ...

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲