چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه میزان فرهنگ­پذیری والدین به­خصوص مادران ایرانی است که به شهر تورونتو کانادا مهاجرت کرده­اند و سلامت کودکان آنها از نقطه­نظر مشکلات رفتاری و مهارت­های اجتماعی. برای این منظور ابتدا مقیاس فرهنگ­پذیری ویژه ایرانیان مقیم کانادا فراهم آمد و روایی و پایایی آن با استفاده از یک گروه 119 نفری از ایرانیان مهاجر در تورونتو و با به­کارگیری چند روش محاسبه گردید. نتایج این بررسی­ها نشانگر روایی و پایایی مطلوب مقیاس در چهار حیطه فرهنگ­پذیری مشتمل بر هویت قومی, زبان, ارزشهای خانوادگی، و رسانه­های قومی بود. پنجاه مادر مهاجر ایرانی در این بررسی شرکت کرده و پس از تکمیل پرسشنامه فـرهنگ­پذیری, مقیـاس مهارت­های اجتماعـی (گرشام و الیوت,1990) را بـرای 86 فـرزنـد دبـسـتانـی تـکمیل کـردند. نتایج حاصل از این بـررسی نشانگر رابطه معنادار بین میـزان فـرهنگ­پـذیـری مادران و مـهارت اجتماعی فرزندان بـود اما مـشـکلات رفـتـاری کودکان با میزان فرهنگ­پذیری مادران رابطه معنادار نداشت.