احمد مجتهدی

حوزه (های) آثار:
علوم اجتماعی
جغرافیا
تاریخ

عنوان مقاله: میدان نقش جهان و فضای سبز پیرامون آن در شهر صفوی

حوزه (های) تخصصی: یاستان شناسی آثار هنری و بومی ملل مطالعات شهرسازی

تعداد نمایش: 438
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل جغرافیایی از نظریه های اجتماعی روابط متقابل شهر و روستا در ایران

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای رفتاری و ادراک محیطی جامعه شناسی شهری جامعه شناسی روستایی و عشایر

تعداد نمایش: 795
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل جغرافیایی از جامعه کوچ نشین

حوزه (های) تخصصی: عشایر

تعداد نمایش: 429
چکیده

عنوان مقاله: انسان اولیه در ایران

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای انسانی

تعداد نمایش: 254
چکیده

عنوان مقاله: کنشهای متقابل حمل و نقل و فاصله و نقش آن در ظهور شهرهای پیرامون «نمونه اصفهان»

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای حمل و نقل

تعداد نمایش: 416
چکیده

عنوان مقاله: نگرش تحلیلی بر جغرافیای اجتماعی روستاهای ایران

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای روستایی

تعداد نمایش: 254
چکیده

عنوان مقاله: مقدمه ای بر جغرافیای سکونت در ایران

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای جمعیت

تعداد نمایش: 539
چکیده

عنوان مقاله: انسان و نبات در ایران

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای زیستی

تعداد نمایش: 260
چکیده

عنوان مقاله: ارتباط آب با فعالیت های انسانی در ایران

حوزه (های) تخصصی: جغرافیای آبها

تعداد نمایش: 268
چکیده